Pod uwagę będzie brana nie tylko sprawność prowadzenia spraw, uzasadniania rozstrzygnięć, lecz także kultura osobista i stosunek do stron. Na tej podstawie powstanie plan rozwoju zawodowego prokuratora. Takie rozwiązania proponuje minister sprawiedliwości w projekcie rozporządzenia w sprawie okresowej oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratora.

– Kompletnym nieporozumieniem i złamaniem wypracowanego w poprzedniej kadencji kompromisu jest odejście od oceny opisowej na rzecz stopni szkolnych. Stopnie te zostały wyeliminowane z ustawy, ale wróciły kuchennymi drzwiami do rozporządzenia – ocenia Jacek Skała, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Tłumaczy, że sąd i prokuratura to nie szkoła, gdzie uczniowie pracują według jednego programu na zunifikowanym podręczniku. Każda sprawa jest inna.

Prokuratorów śmieszy też koncepcja samooceny. Trudno im sobie wyobrazić sytuację, w której musieliby ocenić swoją kulturę osobistą, kulturę organizacji pracy czy klarowność wypowiedzi.

– Tak naprawdę rozporządzenie powinno powstać już w toku prac nad ostatnią dużą nowelą do ustawy o ustroju sądów powszechnych. Podnosiliśmy to wówczas. W czasie rozmów z ministerstwem usłyszeliśmy, że rozważa się rezygnację w ogóle z ocen okresowych. Czas podjąć tę decyzję – przekonuje Jacek Skała.

Zwraca też uwagę na bałagan legislacyjny. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje jednocześnie nad nową ustawą – Prawo o prokuraturze, w której proponuje całkowicie inny model ocen okresowych.

– W wersji projektu z 30 stycznia 2013 r. zrezygnowano między innymi z elementu oceny przez wizytatora, a przede wszystkim z indywidualnych planów rozwoju, o które zabiegali intensywnie prokuratorzy w poprzedniej kadencji i które zostały wówczas wprowadzone zarówno dla sędziów, jak i prokuratorów – wskazuje prokurator Skała.

Z kolei Małgorzata Bednarek, prezes Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”, ma zastrzeżenia do liczby badanych spraw przy ocenie okresowej (od 8 do 15).

– Ocena może być w niektórych przypadkach niemożliwa do przeprowadzenia wobec prokuratorów nie- nadzorujących lub też nie- prowadzących postępowań przygotowawczych – wskazuje prokurator Bednarek.

Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji i uzgodnień