Adwokaci postulują zwiększenie ochrony niezawisłości sędziów. Wytykają ministrowi Gowinowi „elastyczne” traktowanie ram ustawowych, pomijanie treści przepisów kompetencyjnych zawartych w ustawach i odwoływanie się do regulacji niższego rzędu w celu doraźnej ingerencji w kompetencje władzy sądowniczej.

Krytykują także ostatnie wypowiedzi ministra „zabarwione emocjonalnie, zawierające uogólnienia, które nie służą wykonywaniu jego kompetencji”.

NRA domaga się też jasnych kryteriów doboru na stanowiska sędziowskie oraz zagwarantowania rzeczywistego udziału adwokatów i radców prawnych w dostępie do stanowisk sędziowskich.

Adwokaci odnieśli się również do planów resortu zmierzających do likwidacji znaków sądowych. Ich zdaniem jest to złe rozwiązanie. Proponują, aby planowane wprowadzenie elektronicznej formy płatności miało charakter dodatkowy.

Palestra wskazuje, że przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych wymagają głębszych zmian, a klienci powinni uzyskać prawo do zwrotu realnych kosztów zastępstwa procesowego według średnich stawek rynkowych.