Obowiązujące od 2001 r. rozporządzenie ministra sprawiedliwości nakazywało ujawnianie w sprawozdaniach z działalności fundacji m.in. danych członków ich zarządów - imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. Po zmianach są to już tylko imię, nazwisko oraz funkcja pełniona w zarządzie fundacji. Nowelizację rozporządzenia minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podpisał pod koniec września. Weszła ona w życia w pod koniec października.

Zmiany przepisów w tym zakresie chciał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zdaniem pełniącego tę funkcję dr. Wojciecha Wiewiórowskiego dotychczasowe zapisy były niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. W kwietniu GIODO wystąpił do resortu sprawiedliwości o ich zmianę. "Nie ma powodu, żeby przekształcać sprawozdanie z działalności fundacji w listę adresową" - mówił wówczas Wiewiórowski.

"Nie kwestionując faktu, że fundacje powinny działać transparentnie, a zbierane przez nie fundusze powinny podlegać jakiejś kontroli, to jednak nie widzimy powodu, dla którego ta identyfikacja osoby miałaby posuwać się tak daleko, że w przestrzeni publicznej pojawi się również adres osoby, która należy do władz fundacji" - wyjaśniał GIODO. Podkreślił też, że należy odróżniać transparentność organizacji od prywatności poszczególnych osób.

Z postulatami GIODO zgodził się resort sprawiedliwości. Jak ocenił wiceminister Zbigniew Wrona, rozporządzenie rzeczywiście "budziło zastrzeżenia co do zgodności z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych".

Rozporządzenie po nowelizacji zamiast prywatnych adresów członków zarządów fundacji wymaga od fundacji podawania adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej, o ile fundacja taki posiada.

Pismo do ministra sprawiedliwości było pierwszym, w którym GIODO skorzystał z nowych uprawnień, które ma od marca 2011 r. Zgodnie z tymi przepisami GIODO ma prawo kierować do różnych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych lub zawierające wnioski o uchwalenie bądź zmianę prawa. Adresaci muszą udzielić GIODO pisemnej odpowiedzi w ciągu miesiąca.

GIODO już wcześniej - w maju 2009 r. - występował do MS o zmianę rozporządzenia dotyczącego sprawozdań fundacji. W odpowiedzi resort poinformował, że zamierza podjąć odpowiednie prace legislacyjne, ale - jak podkreślał GIODO - do czasu ponownego wystąpienia w tej sprawie do Generalnego Inspektora nie dotarły informacje, czy rzeczywiście cokolwiek w tym kierunku zrobiono.

Według danych z internetowej wersji Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce działa ok. 9,5 tys. fundacji.