Generalny inspektor ochrony danych osobowych domaga się, aby w rocznych sprawozdaniach z działalności fundacji udostępnianych do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń, a nawet na stronie internetowej, nie podawać adresów zamieszkania członków zarządu. Zdaniem GIODO trzeba zapewnić przejrzystość działania fundacji i umożliwić społeczeństwu weryfikowanie jej, jednakże konieczne jest respektowanie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych członków zarządu, tym bardziej że tylko ustawa, a nie rozporządzenie może nałożyć na poszczególne osoby ujawnianie o sobie informacji.

Dlatego GIODO wystąpił o znowelizowanie rozporządzenia w sprawie ramowe- go zakresu sprawozdania z działalności fundacji, które jest zawsze składane za poprzedni rok do końca następnego roku.

Ministerstwo Sprawiedliwości, na skutek jego wystąpienia, przygotowało nowelę przewidującą rezygnację z obowiązku publikowania prywatnego adresu zamieszkania członka zarządu fundacji, proponując upublicznianie adresu do korespondencji i poczty elektronicznej. Sprawozdania z działalności fundacji za 2010 r. będą więc opracowywane na nowych zasadach.