Kierowcy odkryli nową metodę, która ma im ułatwić podważenie zdjęć robionych przez fotoradary. Dotychczas sądy odrzucały jako dowód te, na których nie było widać wyraźnie twarzy kierowcy lub które były zrobione przez nieprawidłowo oznakowane urządzenia pomiarowe. Niezawodnym sposobem na uchylenie się od mandatu było także wykazanie przez właściciela czterech kółek, że przydrożny aparat nie ma aktualnego świadectwa legalizacji. Teraz może okazać się, że zdecydowana większość przenośnych fotoradarów jest legalizowana niezgodnie z procedurą.

Miejsce legalizacji

– Takie przyrządy powinny być legalizowane w miejscach wykonania pomiarów, a nie w siedzibach urzędów dokonujących legalizacji. Dlatego zdjęcia zrobione przez przewoźne fotoradary powinny być podważane przez sądy, a przeciwko używającym je funkcjonariuszom powinny zostać wszczęte postępowania o naruszenie prawa – twierdzi Tadeusz Pepliński, prezes Stowarzyszenia Bezprawiu i Korupcji STOP.

Stowarzyszenie przeanalizowało przepisy ustawy o miarach i wydanego w 2008 r. rozporządzenia w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Według niej, straż gminna albo inny podmiot wnioskujący o dokonanie legalizacji (pierwotnej lub ponownej) przenośnego fotoradaru powinien zgodnie z par. 18 albo par. 30 wskazanego rozporządzenia przedłożyć go urzędnikom uprawnionym do dokonania legalizacji. Alternatywnie może wskazać we wniosku miejsce przeprowadzenia legalizacji. To drugie rozwiązanie powinno być stosowane w przypadku, gdy przepisy wskazują, że badanie przyrządu radarowego musi być przeprowadzone w miejscu jego zainstalowania lub miejscu użytkowania.

– Przedstawione w załącznikach nr 5 i 7 rozporządzenia wzory świadectw legalizacyjnych przewidują, że urząd miar musi określić w nich dokładnie przedmiot legalizacji wraz z charakterystyką przyrządu, w tym z miejscem zainstalowania lub użytkowania – podkreśla Tadeusz Pepliński. Jego zdaniem w świadectwach, którymi dysponują straże gminne, nie wskazano, w jakich punktach poszczególnych dróg mogą być one ustawiane, co wskazuje jednoznacznie, że nie tam zostało przeprowadzone badanie.

Stowarzyszenie wskazało także, że w przypadku fotoradarów przenośnych ma zastosowanie art. 8n ust. 4 ustawy o miarach.

– Zawarte w nim przepisy wymieniają przypadki, kiedy legalizacja przyrządu radarowego traci ważność. Następuje to w razie stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać przewidziane dla niego wymagania techniczne, zostanie on uszkodzony, dojdzie do uszkodzenia albo zniszczenia zabezpieczających go plomb – tłumaczy Jarosław Król, prawnik z Kancelarii Adwokackiej Małecki & Rychłowski Sp. j. Ostatnim przypadkiem, w którym legalizacja przyrządu pomiarowego traci ważność, jest zmiana miejsca jego instalacji lub użytkowania, w którym legalizacja była wykonana.

Fotoradar

Fotoradar

źródło: ShutterStock

Stanowisko urzędu

Z interpretacją przedstawioną przez Stowarzyszenie BiK STOP nie zgadza się Główny Urząd Miar.

Według urzędu legalizacja przyrządu radarowego wykonanego w wersji przewoźnej nie musi odbywać się w miejscu jego zainstalowania lub miejscu użytkowania. Takiego obowiązku nie nakładają bowiem przepisy rozporządzenia ministra gospodarki z 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 225, poz. 1663). W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem z 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, wnioskujący o dokonanie legalizacji przyrządu radarowego wykonanego w wersji przewoźnej wraz z wnioskiem powinien przedłożyć egzemplarz lub egzemplarze przyrządów pomiarowych, które mają być poddane legalizacji, bez wskazania we wniosku miejsca przeprowadzenia legalizacji.

– W świadectwach legalizacji pierwotnej czy ponownej nie wypełnia się części „miejsce zainstalowania lub miejsce użytkowania”. Wskazują na to zawarte w ww. rozporządzeniu z 2008 r. objaśnienia do wzorów świadectw – podkreśla Tomasz Kałduś.

Do przyrządu radarowego wykonanego w wersji przewoźnej nie znajduje zastosowania przepis art. 8n ust. 4 pkt 4 ustawy – Prawo o miarach – podkreśla Tomasz Kałduś, dyrektor gabinetu prezesa GUM.