Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, np. napoje w puszkach i butelkach, musi zapewnić odzysk i recykling tych opakowań. Jeżeli nie osiągnie odpowiednich poziomów, to pojawia się konieczność uiszczania opłat produktowych.

Obowiązek należnej opłaty za niewykonany recykling i odzysk opakowań po produktach wprowadzonych w 2010 roku musi zostać zrealizowany do 31 marca 2011 roku. Obowiązki te wynikają z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Opłatę produktową przedsiębiorca musi uiścić na rachunek właściwego ze względu na lokalizację firmy urzędu marszałkowskiego. Nalicza ją sam, chyba że ma podpisaną umowę z organizacją odzysku, która w jego imieniu realizuje te obowiązki.

Przy obliczaniu opłaty uwzględnia się ilość odpadów, których nie poddano odzyskowi lub recyklingowi. Dlatego im wyższy odzysk i recykling, tym mniejsza opłata. Płaci się bowiem za każdy brakujący kilogram do wskazanego limitu. Przykładowo w przypadku opakowań z aluminium minimalny próg recyklingu wynosi 40 proc. masy opakowań wprowadzonych na rynek. Dlatego opłatę należy wnosić, gdy recykling był mniejszy.

Jeżeli firma nie wniesie należnej opłaty produktowej do 31 marca, to marszałek województwa wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty wraz z odsetkami. Po tej decyzji przedsiębiorca ma 14 dni na uregulowanie należności. Jeżeli tym razem nie wykona obowiązku, to do kwoty ustalonej przez marszałka zostanie doliczone dodatkowo 50 proc. niezapłaconej opłaty produktowej.

Również producenci i importerzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych do 31 marca muszą uiścić opłaty produktowe. Tacy przedsiębiorcy powinni najpierw zebrać wymaganą ilość odpadów. W 2010 roku próg zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych wynosił 24 proc. masy nowych urządzeń wprowadzonych na rynek. Taką ilość zebranego sprzętu powinni poddać odzyskowi i recyklingowi we wskazanych poziomach dla poszczególnych grup urządzeń. Jeżeli firma nie osiągnie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, to wówczas musi uiścić opłatę produktową. Wpłaca się ją na konto właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 z późn. zm.).