Na przedsiębiorcach, którzy toczą spór przed sądem gospodarczym, ciąży znacznie więcej obowiązków niż na stronach w postępowaniu przed zwykłym sądem cywilnym. Sądy gospodarcze rozpoznają m.in. sprawy ze stosunków cywilnych między nimi, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także ze stosunków spółki oraz przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Procedura doręczania

Więcej obowiązków ciąży na stronie, gdy jej interesy przed sądem gospodarczym reprezentuje adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Reprezentowana w ten sposób strona ma obowiązek doręczać bezpośrednio swojemu przeciwnikowi procesowemu odpisy pism procesowych razem z załącznikami. Natomiast dowód doręczenia ich stronie przeciwnej, albo wysłania ich przesyłką poleconą, należy dołączyć do pisma procesowego wniesionego do sądu. W przeciwnym razie sąd zwraca takie pismo bez dołączonego dowodu i nie wzywa do usunięcia braku. Wywołuje to niekorzystne skutki procesowe dla przedsiębiorcy, ponieważ za datę wniesienia pisma przyjmuje się wówczas dzień, w którym ponownie złożył je już bez żadnych braków. Natomiast nie bierze się pod uwagę dnia, w którym po raz pierwszy wniósł to pismo (ale obarczone brakami).

Obostrzonej procedury związanej z doręczaniem pism procesowych w sprawach gospodarczych nie stosuje się przy wnoszeniu pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od: wyroku zaocznego, nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty wniosku o zabezpieczenie powództwa i skargi o wznowienie postępowania. Pisma te strona powinna złożyć w sądzie razem z odpisami dla strony przeciwnej.

Zaostrzona procedura związana ze składaniem pism w postępowaniu gospodarczym ma na celu przyspieszenie toku rozpoznawania sprawy i doprowadzenia do szybszego wydania wyroku. Sąd powinien wydać go w ciągu trzech miesięcy od daty wniesienia pozwu. W pierwszej kolejności muszą zostać rozpoznane sprawy o zawarcie, zmianę i rozwiązanie umowy oraz o ustalenie jej treści.

Zawartość pozwu

W pozwie należy podać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie. Gdy powód nie dopełni tego obowiązku, to wówczas utraci prawo powoływania się na nie później, już w toku postępowania. Powód może jednak wykazać, że powołanie tych dowodów w pozwie nie było możliwe, albo że potrzeba ich wynikła później i wówczas powinien je powołać w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym stało się to możliwe, albo wynikła potrzeba ich powołania.

Do pozwu należy też dołączyć odpis reklamacji lub wezwania pozwanego do dobrowolnego spełnienia żądania razem z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą. Należy też dołączyć odpisy pism, które świadczą o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

PRZYKŁAD

Pismo z brakami sąd zwraca przedsiębiorcy

Gdy powód nie złoży odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania albo reklamacji wraz z dowodem doręczenia lub wysłania przesyłką poleconą, to sąd wezwie stronę pod rygorem zwrócenia pisma, aby w ciągu tygodnia poprawiła go lub uzupełniła. Po bezskutecznym upływie terminu pismo zostaje zwrócone. Natomiast poprawione lub uzupełnione wywołuje skutki od dnia wniesienia. Sąd zwraca również pismo nienależycie opłacone wówczas, gdy złożył je reprezentujący przedsiębiorcę profesjonalny pełnomocnik. Przyczyną zwrotu pisma jest również niewniesienie go na urzędowym formularzu, wówczas gdy istnieje taki obowiązek.

Podstawa prawna

Art. 4791-47912 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).