Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana przy użyciu wzorca umowy zostanie uznana za zawartą dopiero po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu teleinformatycznego. W tym celu konieczne będzie także opatrzenie ich podpisem elektronicznym. Jest to jedna z poprawek przyjętych przez Senat do nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Chodzi o ustawę umożliwiającą zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet w ciągu 24 godzin. Teraz poprawki Senatu zostaną rozpatrzone przez Sejm.

Senatorowie proponują, aby zmiana umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy nie wymagała formy aktu notarialnego. Poprawki Senatu zakładają również rezygnację z konieczności umieszczenia w protokole notarialnym jednolitego tekstu umowy spółki w razie dokonywania jej pierwszej zmiany w drodze uchwały wspólników. Takie wymogi zakładała bowiem pierwotna treść nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z senackimi poprawkami minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi w drodze rozporządzenia tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposób korzystania z niego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Senatorowie wnieśli również o wprowadzenie zmian dotyczących elektronicznego wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z o.o. założonej przez internet. Proponują, aby mógł on być opatrzony każdym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania konieczne do jego składania przez osoby zawierające umowę takiej spółki. Zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami w taki sposób mogłyby być również podpisywane wszystkie inne dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła możliwość utworzenia spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Uproszczony system rejestracji wymaga wypełnienia specjalnego formularza oraz opatrzenia umowy podpisem elektronicznym.