W 2011 r. bonifikatę w wysokości 50 proc. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste otrzymają użytkownicy, których przeciętny dochód w 2010 r. na osobę w rodzinie nie przekraczał miesięcznie 1612,49 zł. Prawo do bonifikaty przyznanej w ubiegłym roku nie przechodzi na 2011 r.

Dłuższy termin płatności

Użytkownicy wieczyści, którzy do tej pory nie otrzymali jeszcze decyzji o przyznaniu bonifikaty, powinni złożyć dodatkowo wniosek o ustalenie innego terminu płatności. Mają na to czas jeszcze tylko do 17 marca 2011 r. Gdy bonifikata nie zostanie im przyznana do końca miesiąca, a nie wystąpią o przedłużenie terminu, to wówczas do 31 marca muszą bez wezwania z gminy wnieść całoroczną opłatę w pełnej kwocie. Dopiero po przyznaniu im bonifikaty po tym terminie będą rozliczali się z gminą z dokonanej nadpłaty, występując z wnioskiem o zwrot pieniędzy.

Złożenie wniosku o przedłużenie terminu jest korzystne dla użytkownika wieczystego ubiegającego się o udzielenie bonifikaty, ponieważ do końca marca w niektórych gminach nie musi uiszczać żadnej kwoty na poczet opłaty (tak jest np. w dzielnicy Warszawa-Śródmieście), a w innych zobowiązany jest tylko do wpłaty ułamkowej części opłaty rocznej (tak jest np. w dzielnicy Warszawa-Mokotów). Natomiast resztę należnej kwoty ureguluje w nowym, ustalonym dla niego terminie płatności. (np. do końca lipca 2011 r. w dzielnicy Mokotów). Z takim wnioskiem o przedłużenie terminu płatności mogą też wystąpić osoby, które nie ubiegają się o bonifikatę, ale chcą należną kwotę zapłacić w terminie późniejszym.

Dla kogo bonifikata

Osoba fizyczna, która użytkuje nieruchomość gruntową przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe i miała w 2010 r. dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 50 proc. wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku (ogłaszany przez prezesa GUS), może do 31 marca 2011 r. złożyć wniosek o udzielenie 50 proc. bonifikaty w opłacie rocznej.

Natomiast osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, korzysta z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków.

Wysokość ulgi odpowiada wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.

Użytkownik, który spełnia wymogi finansowe, powinien do 31 marca 2011 r. złożyć w gminie wniosek o bonifikatę na specjalnym druku (do pobrania w wydziale obsługi mieszkańców) wraz z dokumentami, które potwierdzają wysokość dochodu w 2010 r. uzyskanego przez niego i osoby, pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie.

Są to: oświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach lub ich braku, PIT-40A (składają go emeryci i renciści), zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej (gdy jest tam zarejestrowana), kopia legitymacji szkolnej (studenckiej), zaświadczenie z ośrodka opieki społecznej.

Jakie opłaty ponoszą użytkownicy wieczyści

Właściciel mieszkania o pow.67 m kw. w bloku na warszawskim Służewcu (dzielnica Mokotów) w 2011r ponosi następujące opłaty w tytułu użytkowania wieczystego:

● 660 zł – cała opłata roczna lub

● 330 zł – opłata po uzyskaniu 50 proc. bonifikaty lub

● 198 zł – 30 proc. całej opłaty do wpłacenia do 31 marca