Gdy złożony wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw zawiera braki, minister gospodarki powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia ich w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni – przewiduje projekt założeń projektu ustawy redukcji obowiązków informacyjnych oraz ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Minister będzie mógł ten termin przedłużyć na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem tego terminu. Na podobnych zasadach minister będzie mógł również wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia niedołączonych do wniosku dokumentów sporządzonych w języku polskim albo przedstawionych razem z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Do istotnych braków wniosku zaliczyć należy niedołączenie do niego urzędowego odpisu dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego prowadzi działalność gospodarczą, uwierzytelnionej kopii dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady jego reprezentacji oraz osoby uprawnione do tej reprezentacji, a także uwierzytelnionej kopii uprawniającej przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystania nieruchomości lub lokalu na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

Natomiast obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują konkretnych terminów, w których wnioskodawca powinien uzupełnić brakujące dane, co utrudnia przebieg postępowania rejestrowego przedstawicieli firm mających siedziby w odległych krajach, np. USA lub Chinach.

Projekt przewiduje, że dopiero wówczas, gdy braki we wniosku nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie albo nie zostaną do niego dołączone brakujące dokumenty, minister gospodarki będzie mógł wydać decyzję o odmowie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. W dodatku nie będzie musiał tej decyzji uzasadniać.