Sąd będzie mógł zezwolić dłużnikowi na pobieranie określonych kwot, np. z zajętego wynagrodzenia, w sytuacji gdy postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone – przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowanie cywilnego. Jego autorem jest komisja kodyfikacyjna prawa cywilnego działająca przy ministrze sprawiedliwości.

Postępowania egzekucyjne mają być prowadzone szybciej i efektywniej. Autorzy projektu chcą to osiągnąć m.in. poprzez uregulowanie w polskim kodeksie egzekucji z rachunków bankowych prowadzonych w walutach obcych. Zgodnie z projektem w takim przypadku bank będzie przekazywał komornikowi należność w walucie polskiej, a kursem wymiany będzie kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania należności komornikowi. Zamiany środków zgromadzonych w walutach obcych na polską walutę będzie dokonywał bank, w którym dłużnik posiada rachunek.

Ponadto w projekcie znalazł się przepis, zgodnie z którym na pracodawcę będzie można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł za niewywiązywanie się z obowiązku przekazywania zajętych wynagrodzeń za pracę wierzycielowi lub komornikowi. Ta zmiana ma na celu usprawnienie egzekucji prowadzonej z wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo w projekcie proponuje się wprowadzenie do k.p.c. przepisu, na mocy którego sąd będzie mógł udzielić w czasie zawieszenia postępowania egzekucyjnego zezwolenia na pobieranie przez dłużnika określonych kwot z zajętego wynagrodzenia albo świadczenia okresowego. Kwoty te będą pobieranie na zaspokojenie bieżących potrzeb dłużnika. Zgodnie bowiem z obecnymi przepisami zawieszenie postępowania egzekucyjnego wstrzymuje dokonywanie dalszych czynności egzekucyjnych, jednak nie uchyla dokonanego zajęcia. Skutki prawne zajęcia trwają więc nadal, a w efekcie dłużnik pozbawiony jest środków utrzymania. Projekt przewiduje, że wierzyciel, w przypadku gdy sąd wyda takie zezwolenie, będzie mógł w drodze zażalenia kwestionować potrzebę wydania zezwolenia oraz wysokość kwoty przeznaczonej na bieżące potrzeby dłużnika.