Raport przygotowany został wspólnie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju. Według jego autorów polskie przepisy dotyczące kwestii odpowiedzialności prokuratorów nie odbiegają od unormowań przyjętych w innych krajach europejskich, wymagają jednak ulepszenia w odniesieniu do niektórych kwestii.

Jak wskazał współautor opracowania, Artur Pietryka z HFPC, jednym z takich zagadnień jest wprowadzenie przepisów umożliwiających okresową ocenę pracy prokuratora. Zmiana taka, jak wskazano, będzie sprzyjała "poprawie jakości prowadzonych postępowań oraz będzie dodatkowym bodźcem, aby postępowania te były prowadzone rzetelnie i skrupulatnie".

Wprowadzenie systemu okresowych ocen pracy sędziów i prokuratorów przewiduje przyjęty przez rząd w październiku projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.

"Pozostaje jednak pytanie, w jakim kształcie powinny zostać wprowadzone takie oceny okresowe; wydaje się, że ze względu na wzmocnienie obiektywizmu tej oceny powinni być w nią zaangażowani prokuratorzy spoza apelacji, w której oceniany jest znany" - mówił Pietryka. Natomiast zgodnie z proponowanymi w rządowym projekcie rozwiązaniami podstawą okresowej oceny pracy prokuratora miałyby być pisemne opinie prokuratora bezpośrednio przełożonego i wizytatora z jednostki bezpośrednio wyższego stopnia.

Według rządowych planów ocena ma być dokonywana raz na cztery lata, jej negatywny wynik ma skutkować przedłużeniem o trzy lata okresu wymaganego do uzyskania kolejnej stawki awansowej wynagrodzenia zasadniczego prokuratora. Kwestia ocen okresowych wzbudziła zastrzeżenia części środowisk prokuratorskich. W ubiegłym roku w przyjętym stanowisku Stowarzyszenie Prokuratorów RP wskazywało, że proponowane rozwiązania "stanowią niespójne pomieszanie opinii przełożonego z wizytacją i są mało czytelne".

Inną zmianą postulowaną przez HFPC i FOR jest wprowadzenie jawności prokuratorskich postępowań dyscyplinarnych. "Zadziwiającym jest utrzymywanie niejawności, zwłaszcza w sytuacji, gdy sądownictwo dyscyplinarne sędziów i adwokatów zakłada jawność postępowania" - wskazano w raporcie. Odnosząc się do tej kwestii Pietryka przypomniał, że za jawnością dyscyplinarek prokuratorskich opowiedziała się część kandydatów na prokuratora generalnego słuchanych w styczniu przez Krajową Radę Sądownictwa.

Według danych zebranych w raporcie rocznie przeciwko prokuratorom wszczynanych jest około 40 postępowań dyscyplinarnych. Wyjątkiem były lata 2006 i 2007, kiedy tych postępowań wszczęto odpowiednio 58 i 63. Jak jednak zaznaczono "najczęściej postępowania te były umarzane lub też kończyły się najniższą z możliwych kar, czyli upomnieniem", wydalenie ze służby następowało w wyjątkowych przypadkach. Na przykład w 2007 r. w ten sposób zakończyły się trzy postępowania.

Raport wskazuje także, że konieczne jest zawężenie immunitetu prokuratorskiego. "Ograniczenia powinny jedynie dotyczyć pociągania prokuratorów do odpowiedzialności karnej za czyny związane z wykonywaniem zawodu prokuratora, natomiast przestępstwa spoza tej kategorii powinny być ścigane na ogólnych zasadach" - podkreślono.

"Chodzi o to, żeby wspólnie zastanowić się nad systemowymi zmianami prowadzącymi do tego, żeby prokuratura działała tak, jak tego od niej oczekujemy" - mówił prezes FOR Andrzej Krajewski. We wrześniu Prokuratura Generalna oceniła w wydanym komunikacie, że konieczna jest dyskusja o zmianie części przepisów dotyczących prokuratury i przygotowanie projektu nowelizacji różnych aktów prawnych. Jak zaznaczyli przedstawiciele HFPC i FOR ich raport ma być głosem w tej dyskusji.

Marcin Jabłoński (PAP)

mja/ itm/