Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji ustawy o PARP.

Nowelizacja wprowadziła nowe, zgodne z rozporządzeniem komisji nr 800/2008 definicje mikro- przedsiębiorcy, MSP i pracownika.

Do grona tych ostatnich można zaliczyć także współpracowników oraz współwłaścicieli przedsiębiorstw zaangażowanych bezpośrednio w działalność przedsiębiorstwa.

Jest to istotne dla korzystających z programów Kapitał Ludzki lub pomocy kryzysowej.

– W związku z charakterem finansowanych działań, zmiana ta jest najbardziej odczuwalna w przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który skierowany jest na podnoszenie kompetencji polskich pracodawców i pracowników. W przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ta szersza niż dotychczas definicja pozwala na objęcie szkoleniami specjalistycznymi większej grupy osób współpracujących z przedsiębiorstwami nie tylko w oparciu o przepisy kodeksu pracy – mówi Dariusz Wojtaszek z PARP.

Zmiany dotyczą także podmiotów doradzających beneficjentom, objętych KSU MSP. Doradcy nie mają już obowiązku prowadzenia działalności na zasadzie non profit.

Beneficjenci nie będą mogli zlecać usług doradczych podmiotom powiązanym kapitałowo oraz osobowo.

Nowe są zasady umarzania zobowiązań wobec agencji. Mechanizm będzie oparty na funkcjonującym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Agencja będzie umarzała zobowiązania, których koszt egzekucji przekroczy ich wartość. Nowela nie znosi obowiązku stosowania procedur dotyczących odzyskiwania nieprawidłowo wypłaconych kwot zgodnie z rozporządzeniem ko-misji (WE) nr 1681/94 i rozporządzeń KE dotyczących wykorzystania środków wspólnotowych z Funduszy Spójności, Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Społecznego.

Zwiększył się dostęp do unijnej pomocy dla firm dotkniętych przez kryzys po 1 lipca 2008 r. O pomoc mogą ubiegać się też zalegający z daninami publicznoprawnymi, pod warunkiem że zawarli porozumienie ws. zadłużenia, terminowo spłacają raty lub korzystają z odroczenia terminu płatności zobowiązań.