Likwidacja wizy proceduralnej oraz skrócenie wizy długoterminowej do jednego roku, to zmiany, jakie zakłada nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez posłów na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

Zgodnie z nowymi przepisami dotychczasowe dokumenty wydawane szefom misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych, członkom ich personelu, a także innym osobom oraz ich rodzinom będą uprawniały jednocześnie do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas wydaje się tym osobom wizy Schengen lub krajowe na okres pełnienia funkcji.

Nowelizacja zakłada także krótszy okres ważności wizy krajowej. Dotychczas można było ją uzyskać na pięć lat, po zmianach termin ten został zmniejszony do 1 roku.

Ustawa wprowadza ponadto dodatkową przesłankę odmowy wydania wizy krajowej. Taka możliwość będzie istniała także w przypadku figurowania danych cudzoziemca w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Wyjątkiem umożliwiającym wydanie wizy w takim przypadku będzie sytuacja, gdy przemawiają za tym poważne przyczyny, zwłaszcza względy humanitarne lub zobowiązania międzynarodowe. Jeżeli dane cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wizy krajowej znajdują się w SIS, a zachodzą poważne przyczyny do jej wydania, konsul rozpatrujący wniosek, za pośrednictwem komendanta głównego policji, będzie zasięgał opinii państwa obszaru Schengen, które dokonało wpisu.

Nowelizacja usunęła przepis dotyczący wydawania tzw. wizy proceduralnej dotyczącej postępowań w sprawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na osiedlenie się. Z uwagi na przyjęcie, że wpis danych cudzoziemca do SIS powinien skutkować co do zasady odmową wydania wizy, zrezygnowano także z ich wydawania na czas postępowania o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Dla potwierdzenia natomiast, że cudzoziemiec złożył w terminie wniosek o takie zezwolenie i nie zawiera on braków formalnych, stosowany będzie odcisk stempla w dokumencie podróży. Pobyt takiego cudzoziemca będzie uważany za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia. Ustawa przewiduje także uchylenie przepisów określających zawartość naklejki wizowej wizy.

Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia.