Minimalny okres ważności wizy krajowej, uprawniającej do wjazdu oraz jednorazowego lub kilku następujących po sobie pobytów na terytorium Polski, wynosi trzy miesiące. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która dzisiaj weszła w życie.

Zgodnie z nowelizacją figurowanie cudzoziemca w systemie informacyjnym Schengen wiąże się z odmową wydania wizy krajowej. Wyjątki od tej zasady będą musiały być uzasadnione poważnymi przyczynami, w tym względami humanitarnymi lub zobowiązaniami międzynarodowymi.

Według nowych regulacji dotychczasowe dokumenty wydawane szefom misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych, członkom ich personelu, a także innym osobom oraz ich rodzinom, uprawniają jednocześnie do wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

Ustawa likwiduje przepis o wizach proceduralnych w postępowaniach w sprawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Nowelizacja wymaga, aby cudzoziemiec przedstawiał posiadaną wizę przy meldowaniu się na pobyt czasowy. Inne wymogi dotyczą osoby mającej obywatelstwo zagraniczne, która wjechała na terytorium Polski na podstawie umowy znoszącej lub ograniczającej obowiązek posiadania wizy. To samo dotyczy cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony bądź osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Wskazane osoby powinny okazać dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie swojej tożsamości czy kartę pobytu. Dopuszczalne jest także posługiwanie się zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie się bądź pobyt rezydenta długoterminowego WE albo też decyzją o nadaniu statusu uchodźcy, udzieleniu ochrony uzupełniającej lub zgodą na pobyt tolerowany w Polsce.