Tylko dwa tygodnie pozostało zarejestrowanym komitetom wyborczym na zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Te muszą zostać powołane przez gminne komisje wyborcze najpóźniej w 14. dniu przed wyborami. Z uwagi, że termin ten w tym roku przypada w niedzielę, ostateczny skład komisji będzie znany w poniedziałek 8 listopada. Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na wójta w danej gminie. Członkami komisji mogą zostać wyłącznie osoby posiadające bierne prawo wyborcze.

Skład komisji

W skład komisji wchodzi od 7 do 9 osób, w tym z urzędu, jako członek, osoba wskazana przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Od daty wyboru komisji jej członkowie mają pięć dni na zebranie się na pierwszym posiedzeniu. Wówczas muszą wybrać przewodniczącego i oddzielnie jego zastępcę (w głosowaniu jawnym, chyba że komisja postanowi inaczej). Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji. W razie równej liczby głosów przy wyłanianiu przewodniczącego ponawia się głosowanie. Także na pierwszym posiedzeniu komisja obwodowa zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

Już pierwszego dnia pracy komisja ustala swoje zadania do dnia wyborów. Obejmują one m.in. udział członków komisji w szkoleniach, przygotowanie lokalu wyborczego, odbiór i zabezpieczenie kart do głosowania, formularzy wyborczych, spisu wyborców, pieczęci komisji, urzędowych obwieszczeń i innych materiałów. W zakresie tych zadań komisja współdziała z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Współpraca z szefem gminy jest także niezbędna w zakresie przekazania protokołów głosowania do właściwej terytorialnej komisji wyborczej.

Głosowania i decyzje

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy. Głosowania są jawne, zaś same decyzje zapadają większością głosów, z rozstrzygającym głosem przewodniczącego w razie równej ich liczby.

Członkowie obwodowych komisji mają również bezpośredni kontakt z wyborcami w dniu głosowania. Do ich zadań należy przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości.

Ważne!

Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni

Podstawa prawna

Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.).

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (MP nr 61, poz. 642).