W wielu miastach najemcy mieszkań komunalnych mogą wykupić je na własność już za kilka tysięcy złotych. Wszystko dzięki temu, że gminy udzielają przy tej okazji nawet 99-proc. bonifikat. Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych wynika wprost z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sama możliwość przyznania bonifikaty i zakresu tej bonifikaty pozostaje w rękach starosty lub organu wykonawczego gminy, powiatu, województwa. Wcześniej jednak zgodę na stosowanie obniżonych cen musi wyrazić wojewoda (w drodze zarządzenia) lub rada albo sejmik (w drodze uchwały). Stosowanie bonifikat zostało ograniczone do nieruchomości, które są sprzedawane w drodze bezprzetargowej.

Przeznaczenie do sprzedaży

Mieszkanie komunalne (należące do Skarbu Państwa lub jednostki samorządy terytorialnego) może być sprzedane najemcy, pod warunkiem że najem został zawiązany na czas nieokreślony. Wówczas najemca korzysta z tzw. prawa pierwokupu i może kupić mieszkanie w trybie bezprzetargowym. Decydująca się na sprzedaż gmina musi w pierwszej kolejności sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten musi być wywieszony na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu powinna być podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Najemcy, którym przysługuje prawo pierwokupu, muszą być zawiadomieni na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w jej nabyciu, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Najczęściej decyzję o sprzedaży lokalu podejmuje najpierw samodzielnie gmina (lub inny właściciel), a następnie przesyła najemcom informację o możliwości wykupu lokalu. Nie stoi to jednak na przeszkodzie w złożeniu wniosku o sprzedaż nieruchomości przed otrzymaniem oferty z urzędu.

Nabywający własność mieszkania najemca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem mieszkania do sprzedaży, zawarciem umowy notarialnej i ujawnieniem nabywcy w księdze wieczystej. Cena sprzedawanej nieruchomości może zostać dodatkowo rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.