Komisja Prawa Autorskiego będzie zajmować się sześcioma zasadniczymi kategoriami spraw, do których będą zaliczać się spory dotyczące stosowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z praw autorskich czy wskazywanie właściwej w danym przypadku organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ). Najważniejszą z posiadanych przez nią kompetencji będzie w dalszym ciągu zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

Uczestnicy postępowania

Uczestnikami postępowania w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń będą zarówno wnioskodawca, inne uprawnione OZZ, które złożą wniosek o udział w tym postępowaniu, jak i organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel wynagrodzeń. Ich udział będzie dopuszczalny, jeżeli złożą one wniosek w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji Prawa Autorskiego.

Sześć miesięcy na sprawę

Postępowanie w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń przed zespołem orzekającym komisji nie będzie mogło trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że wszyscy uczestnicy postępowania wyrażą zgodę na określone przedłużenie tego terminu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie można przedłużyć termin na dalszy czas oznaczony, niezbędny do wydania orzeczenia w sprawie. Zgodę na to będą musieli wyrazić uczestnicy postępowania. W razie niezakończenia postępowania w powyższych terminach zespół orzekający umorzy postępowanie. W takiej sytuacji wnioskodawca będzie mógł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o umorzeniu postępowania przed zespołem orzekającym komisji, złożyć wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń przez sąd.

W innych przypadkach zespół zatwierdzi tabelę wynagrodzeń albo odmówi jej zatwierdzenia, w całości albo w części. W zakresie, w którym odmówi, będzie zobowiązany przedstawić na piśmie propozycje zmian w przedłożonej do zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń wraz z ich uzasadnieniem.

Zatwierdzone tabele wynagrodzeń będą zawierały stawki wynagrodzeń określone kwotowo lub procentowo. Przewodniczący komisji będzie następnie publikował zatwierdzone tabele wynagrodzeń w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra kultury.

Zgodnie z zapisami nowelizacji z 8 lipca organizacje zbiorowego zarządzania będą miały obowiązek do 15 lutego każdego roku dokonania waloryzacji określonych kwotowo stawek wynagrodzeń na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok. Będą musiały także przekazać informację o zwaloryzowanych stawkach wynagrodzeń przewodniczącemu Komisji Prawa Autorskiego.