Violetta Szałata

kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Od 2000 roku gmina Murowana Goślina wyłania zarządców zasobu mieszkaniowego w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wcześniej zlikwidowany został nierentowny Zakład Gospodarki Komunalnej, prowadzący m.in. sprawy mieszkaniowe. W 2004 roku podjęto decyzję przy akceptacji Rady Miejskiej w sprawie działań zmierzających do podpisania umowy obejmującej gospodarowanie lokalowym zasobem gminy oraz remontów i inwestycji w tym zasobie na okres dłuższy niż trzy lata, w trybie koncepcji PPP. We wrześniu 2005 r. gmina wszczęła postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wieloletnie zarządzanie oraz realizację inwestycji i remontów w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. Założenia przetargu oparto właśnie na koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowę podpisano 22 marca 2006 r., na okres 28 lat i 11 miesięcy.

Zgodnie z umową w terminie do 2013 roku zarządca musi wybudować 43 nowe lokale mieszkalne (sześć budynków). Pierwsza inwestycja rozpoczęła się jeszcze w 2006 roku – przy ulicy Kochanowskiego, a zakończyła w czerwcu 2007 r. oddaniem do użytku ośmiu mieszkań. Obecnie jesteśmy w trakcie budowy kolejnego budynku siedmiolokalowego, którego termin oddania do użytkowania został określony na grudzień. W zakresie remontów zarządca zobowiązany był w pierwszym etapie do przeprowadzenia modernizacji ośrodka zdrowia, w tym budowy windy, która osobom niepełnosprawnym ułatwiła korzystanie z tego budynku. Zostało to zrealizowane w 2006 roku. W 2007 roku prowadzone były dalsze prace adaptacyjne budynku wraz z termomodernizacją. Obecnie trwa remont kolejnego budynku komunalnego – zakończenie planowane na kwiecień. W dalszych latach, jednak nie później niż do 2014 roku, zarządca zobowiązany jest do pełnej rewitalizacji budynków objętych umową (w sumie 16 budynków) na kwotę około 3 mln zł.

Najistotniejszym elementem przetargowym było założenie, że wykonawca zrealizuje z własnych środków finansowych wszystkie prace inwestycyjno-remontowe i to udało się nam osiągnąć. Ponadto w całym okresie trwania umowy wykonawca będzie zarządzał również całym zasobem lokalowym gminy Murowana Goślina. Wynagrodzeniem wykonawcy za realizację powyższej umowy są uzyskane czynsze wpłacane przez najemców na konto gminy.

W efekcie wdrożenia takiego rozwiązania gmina uzyskała:

● optymalizację procesu zarządzania komunalnym zasobem lokalowym,

● ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynków komunalnych,

● zwiększenie zasobu mieszkaniowego,

● poprawę stanu technicznego – remonty kapitalne – rewitalizacja,

● możliwość stopniowej realizacji wyroków eksmisyjnych – zmniejszenie kosztów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych

● poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców gminnego zasobu lokalowego.

To zadanie jest największym, a zarazem kolejnym tego typu rozwiązaniem dla naszej gminy, gdzie ciężar ponoszenia kosztów inwestycji został przerzucony na wykonawcę. Na podobnym modelu opiera się zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych. W 2002 roku stanęliśmy przed faktem podjęcia działań zmierzających do zamknięcia lub rozbudowy składowiska, bowiem eksploatowana kwatera była już na wyczerpaniu. W związku z powyższym gmina rozpisała przetarg w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami na wyłonienie wykonawcy na rozbudowę, modernizację i eksploatację składowiska odpadów. 31 października 2002 r. została podpisana umowa, w ramach której firma zobowiązała się do wybudowania II kwatery składowiska, jego modernizacji, eksploatacji i rekultywacji z własnych środków finansowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy kolejnej kwatery, także ze środków finansowych firmy. Dochodem firmy są opłaty za składowanie odpadów. Najistotniejszym dla gminy efektem obu rozwiązań jest przerzucenie na naszych partnerów kosztów inwestycyjnych i remontowych oraz kosztów bieżącego zarządzania i utrzymania. Wymagało to wcześniej odważnej decyzji dotyczącej likwidacji zakładu budżetowego. Od tego czasu wszystkie usługi komunale realizowane są przez firmy zewnętrzne wyłonione w konkurencyjnych przetargach.