STAN FAKTYCZNY

Rada gminy Boguty-Pianki uchwałą z 3 grudnia 2009 r. przyjęła program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok. W części III programu – Sposób realizacji zadania w pkt 22 – opiniowanie wniosków podmiotów gospodarczych o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, rada gminy wprowadziła dwa podpunkty dotyczące zasad ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.

Zgodnie z pierwszym z nich w ramach ograniczenia dostępności do alkoholu radni przyjęli zasadę, że jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży przypada na 700 mieszkańców. W drugim kwestionowanym punkcie uchwała przewidywała, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie powinny być usytuowane bliżej niż:

● 100 m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz kościoła i cmentarzy, licząc odległość w linii prostej od granic posesji,

● 30 m od przystanków autobusowych, licząc odległość od tablicy przystanku budynku.

Z UZASADNIENIA

W ocenie organu nadzoru przyjęte przez radę gminy regulacje określają liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Z tych względów podstawą prawną regulacji w tym zakresie są przepisy art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W konsekwencji uchwały dotyczące tych kwestii są aktami prawa miejscowego, których podjęcie wymaga zachowania określonej procedury. Oznacza to, że rada gminy nie ma kompetencji do kształtowania tych zasad w treści gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Równocześnie, jak podkreślił organ nadzoru, programy te nie są aktami prawa miejscowego. W konsekwencji rada gminy, przyjmując w podjętej uchwale zasady ustalania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych i reguły dotyczące ich usytuowania, naruszyła przepisy art. 41, art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-ciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 8 stycznia 2010 r., LEX 0.0911/4/2010