Od 1 stycznia 2010 r. zmieniły się zasady korzystania przez osoby o niskich dochodach z pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielonych na warunkach określonych przez Radę Ministrów. Warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z pomocy, określają przepisy ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. nr 222, poz. 1752).

Umorzenie na wniosek

Na zmniejszenie zadłużenia mogą liczyć osoby, które zaciągnęły kredyt i mają obecnie niewielki przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym. Na wniosek zadłużonego banki umorzą jego zobowiązania wobec Skarbu Państwa wówczas, gdy jeszcze przed 1 stycznia 2010 r. zostało wobec niego wszczęte postępowanie egzekucyjne w sprawie niezapłaconego kredytu. W takim przypadku bank odstąpi też od egzekucji względem poręczyciela tego kredytu, przeciwko któremu dochodzi roszczenia.

Z umorzenia skorzysta jednak tylko ten kredytobiorca, który miał przeciętny dochód na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku mniejszy niż 110 proc. kwoty najniższej emerytury. Chodzi tutaj o kwotę podaną w komunikacje prezesa ZUS obowiązującym w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku.