Do rzecznika praw obywatelskich napływają skargi od obywateli, którzy nabyli ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnych. Agencji tej przysługuje prawo odkupu tej samej nieruchomości rolnej w ciągu pięciu lat od dokonanej przez nią sprzedaży. Agencja chce w ten sposób zapobiec spekulacji gruntami – twierdzi Tomasz Nawrocki – prezes Agencji.

– Często zdarza się też, że Agencja odkupuje ziemię, wiedząc, że będzie ona wywłaszczona pod drogi publiczne, a wtedy właścicielom należałaby się wyższa cena rynkowa – twierdzi Małgorzata Chmielewska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prawo odkupu na rzecz Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa było przedmiotem wczorajszego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego.

Drugim zaskarżonym przez rzecznika praw obywatelskich przepisem jest prawo nabycia (art. 4 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego). Prawo to powstało siedem lat temu i budzi liczne wątpliwości interpretacyjne notariuszy. Niejasne przepisy doprecyzowuje zarządzenie prezesa Agencji. Mówi ono o kryteriach korzystania z prawa nabycia.

Rozstrzygnięcie sprawy odroczono bezterminowo.

Sygn. akt K 8/08