Zniesienie obowiązku tworzenia w ministerstwach departamentów, biur i komórek organizacyjnych lub wyodrębnionych stanowisk pracy do realizacji określonych spraw zakłada przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o Radzie Ministrów.

Nowe przepisy mają na celu uproszczenie oraz uporządkowanie regulacji dotyczących struktury organizacyjnej ministerstw. Nowelizacja umożliwia tworzenie odrębnych komórek organizacyjnych do poszczególnych spraw bądź ich łączenie w zależności od potrzeb danego ministerstwa. Dotychczasowe regulacje przewidywały natomiast obligatoryjne powoływanie wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych bez względu na rzeczywistą potrzebę podyktowaną zadaniami ministerstwa. Taki wymóg dotyczył przykładowo wspólnej komórki ds. budżetu i finansów czy wspólnej komórki ds. kadr, szkolenia i organizacji oraz integracji europejskiej i współpracy z zagranicą.

Takie rozwiązania mają w założeniu zapewnić oszczędności budżetowe.

Sejm odrzucił poprawki klubu Lewicy rekomendowane przez komisję administracji i spraw wewnętrznych. Zakładały one ograniczenie liczby stanowisk sekretarzy i podsekretarzy stanu. Zmiany musi jeszcze zaakceptować Senat. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.