Członkowie spółdzielni mają nie tylko prawo do aktywnego uczestniczenia w życiu spółdzielni i decydowania o kierunkach jej działalności. Mogą również kontrolować działalność jej organów, niemalże na takich samych zasadach jak właściciele prywatnej firmy, którzy chcą sprawdzić efekty poczynań swoich pracowników.

Wgląd do dokumentów

Mieszkańcy posiadający status członkowski mają przede wszystkim prawo do zapoznawania się z obowiązującymi regulacjami wewnątrzspółdzielczymi i dokumentacją finansową spółdzielni – w tym umowami zawieranymi z firmami, które świadczą usługi na rzecz spółdzielni. Każdy spółdzielca może obecnie bez uzasadnienia wystąpić do zarządu spółdzielni o dostarczenie mu odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych z osobami trzecimi.

Każdy, kto skorzysta z tej możliwości, musi pamiętać, że przepisy ustawy o spółdzielniach przewidują konieczność pokrycia kosztów sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów. Chodzi oczywiście o koszty rzeczywiste, a nie odgórnie ustalone przez spółdzielnię (np. 3 zł za stronę). Wynika to z tego, że spółdzielnia zarabiać na swoich członkach. Wyjątkiem będzie jedynie statut i regulaminy uchwalone na jego podstawie. W tym przypadku koszty będzie musiała ponieść spółdzielnia.

Jeśli zainteresowany wglądem do dokumentacji członek złoży pisemny wniosek do spółdzielni, zarząd nie może odmówić mu udostępnienia. Gdy zdarzy się, że w chwili zwrócenia się spółdzielcy o okazanie dokumentu nie będzie to faktycznie możliwe, spółdzielnia musi tę okoliczność wyjaśnić i podać wnioskodawcy termin, w którym będzie to możliwe (najlepiej na piśmie).

Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione także na stronie internetowej spółdzielni.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz o innych uprawnieniach spółdzielców:

Wniosku na Policję

Odwołaniu zarządu

Udziale w posiedzeniach

Inicjatywie uchwałodawczej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co może skontrolować spółdzielca.