Przepisy kodeksu postępowania cywilnego znowelizowanego ustawą z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 26, poz. 156) określają sposób prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego, które będzie toczyło się przed e-sądem. Umożliwi komunikowanie się stronom i ich profesjonalnym pełnomocnikom z sądem przez internet i przyspieszy sposób rozstrzygnięcia sprawy.

Od 1 stycznia 2010 r. rozpocznie działalność e-sąd w Lublinie, który będzie rozpoznawał sprawy z całego kraju w odrębnym elektronicznym postępowaniu upominawczym bez względu na wartość przedmiotu sporu. Natomiast Wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie będzie rozstrzygał sprawy odwoławcze. Powód sam zadecyduje, czy jego sprawę rozpozna e-sąd czy też sąd w zwykłym postępowaniu.

Tylko w formie elektronicznej

Powód, który zdecyduje się wszcząć sprawę w e-sądzie, powinien złożyć pozew w formie elektronicznej, a następnie inne pisma procesowe też musi składać w tej formie. Natomiast taki obowiązek nie ciąży na pozwanym. Może on kontaktować się z e-sądem w sposób tradycyjny, czyli w formie papierowej. Jeżeli jednak zdecyduje się wnieść odpowiedź na pozew przez internet, to wówczas przy dalszej korespondencji też musi korzystać z drogi elektronicznej, ponieważ pisma niewniesione w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.

O skutkach wniesienia pisma drogą elektroniczną sąd powinien pouczyć go przy pierwszym doręczeniu.

W pozwie powód wskazuje dowody na poparcie swoich twierdzeń, ale nie dołącza do niego żądnych dowodów. Podaje swój PESEL, jeśli jest osobą fizyczną, lub NIP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (albo numer w innym rejestrze albo ewidencji).