Wszystkie kluby poselskie zapowiedziały poparcie w dzisiejszym głosowaniu prezydenckiego projektu ustawy nowelizującej ustrój sądów administracyjnych. Nowe przepisy zakładają zróżnicowanie powoływania i odwoływania osób zajmujących najwyższe stanowiska w sądach administracyjnych.

Kadencyjność funkcji kierowniczych

– Celem zmian jest wzmocnienie struktur sądownictwa administracyjnego poprzez stabilizację statusu sędziów pełniących funkcje kierownicze – mówi posłanka Barbara Bartuś z Prawa i Sprawiedliwości.

Projektodawcy proponują wprowadzenie zasady kadencyjności prezesów i wiceprezesów WSA oraz wiceprezesów NSA. Pełnienie wskazanych funkcji będzie się odbywać przez okres pięciu lat. Projekt nie przewiduje jednak zakazu ponownego powołania w następnej kadencji tych samych sędziów.

– Wprowadzenie kadencyjności funkcji kierowniczych jest bardzo istotną zmianą i należy ją ocenić pozytywnie dla ustroju sądów administracyjnych – podkreślił Zbigniew Wrona, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wprowadzane rozwiązanie jest zbliżone do obowiązujących już regulacji sądownictwa powszechnego, w którym między innymi prezes i wiceprezes sądu apelacyjnego powoływani są na sześcioletnią kadencję.

Prezesi oraz wiceprezesi WSA będą nadal powoływani przez prezesa NSA, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu i Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nie zmieni się również tryb powoływania wiceprezesa NSA. Będzie tego dokonywał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa NSA, złożony za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.