Czytelniczka ma mieszkanie lokatorskie, ale nie miała do tej pory możliwości uzupełnienia wkładu budowlanego.

– Słyszałam, że od 2010 roku za przekształcenie trzeba będzie zapłacić dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy zł. Czy to prawda – pyta pan Joanna z Łodzi.

Nie, posłowie uchwalili 17 grudnia 2009 r. nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawarte w niej regulacje mają zastąpić niekonstytucyjne przepisy o tzw. nabywaniu własności mieszkań lokatorskich za symboliczną złotówkę, które na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt 16/08) zostaną uchylone z dniem 30 grudnia 2009 r. Trybunał orzekł, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie może z góry narzucać spółdzielniom, po jakich przekazują one własność swoich mieszkań. Dlatego rząd przygotował projekt nowelizacji, który zawierał propozycję przekazania kompetencji do ustalania dodatkowych opłat za przekształcenie mieszkań lokatorskich w ręce samych spółdzielców. Uchwały w tym przedmiocie mogłyby zapadać większością 2/3 członków spółdzielni obecnych na walnym zgromadzeniu. Chociaż projekt zawierał górną granicę dodatkowej opłaty, to w zależności od sytuacji lokatora mogłyby one wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W trakcie prac sejmowych do rządowego propozycji nowelizacji zostały zgłoszone liczne poprawki. Wiele z nich zostało przegłosowanych przez posłów, wskutek czego przyjęto rozwiązanie, że lokatorzy będą mogli nabyć własność mieszkania po wystąpieniu z takim żądaniem do zarządu spółdzielni i dokonaniu spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Gdy spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, lokator będzie musiał dodatkowo spłacić przypadającą na lokal część umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa. Dokonujący przekształcenia członek nie będzie mógł też zalegać z opłatami eksploatacyjnymi. W praktyce oznacza to, że prawie 150 tys. osób, które posiadają dzisiaj mieszkania lokatorskie, nie musi obawiać się dodatkowych, wysokich kosztów związanych z przekształceniem. Natomiast wszystkie wnioski przekształceniowe złożone do 29 grudnia 2009 r. będą musiały zostać zrealizowane w terminie do 30 marca 2010 r. Nowelizacja trafiła do Senatu. Zgodnie z jej przepisami, zmiany mają wejść w życie 30 grudnia 2009 r.

Podstawa

Art. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.