Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zadania te są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. Większość gmin, dla lepszej koordynacji gminnych programów, powołuje tzw. pełnomocników wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki finansowe na realizację programów, o których mowa, gwarantuje samorządom ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Pochodzą one z budżetu gminy (ze środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W sumie środki te powinny odpowiadać co najmniej łącznej wysokości opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych do kasy gminy przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, działających na terenie gminy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Rola samorządów przy regulacji sprzedaży alkoholu i zapobieganiu uzależnieniom.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Dochodzie z opłat
- Wykorzystaniu środków z opłat
- Programach wojewódzkich
- Komisjach gminnych
- Sprzedaży alkoholu
- Wymaganej odległości
- Wydawaniu zezwoleń
- Izbach wytrzeźwień