Od 8 lipca 2009 r. zmieniają się wymogi dotyczące warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki. Nowe zasady wprowadziło rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r., które znowelizowało rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 56, poz. 461).

Odległość budynku od granicy

Minister infrastruktury określił dopuszczalne odległości budynków postawionych na działkach budowlanych od granicy sąsiednich działek budowlanych. Odległość zależy przede wszystkim od tego, jakimi ścianami budynek będzie zwrócony w stronę tej granicy. Gdyby od strony granicy znajdowała się strona z drzwiami lub oknami, to wówczas odległość powinna wynosić co najmniej 4 m. Krótsza, bo tylko 3 metry, powinna być wówczas, gdy budynek w stronę granicy zwrócony jest ścianą bez drzwi i okien.

Natomiast gdyby wynikało to z ustaleń planu miejscowego, albo decyzji o warunkach zabudowy, i zagospodarowania terenu, to wówczas dopuszczalna będzie znacznie krótsza odległość, bo tylko 1,5 m.

Nie mniej niż 1,5 m musi dzielić granicę sąsiedniej działki od okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także od galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni lub ramp. Nie mniej niż 4 metry musi wynosić odległość od zwróconego w stronę granicy okiena w dachu lub połaci dachowej.

Zabudowa jednorodzinna

Pewne odstępstwa od tych wymogów dotyczących odległości od granicy dopuszczalne są przy zabudowie jednorodzinnej. Na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m można będzie postawić budynek usytuowany ścianą bez okien lub drzwi w stronę działki sąsiedniej bezpośrednio przy granicy lub w odległości mniejszej niż 1,5 m.

Natomiast postawić budynek bezpośrednio przy granicy można, gdy przylega całą powierzchnią ściany do ściany budynku, który już stoi na tej działce, albo został zaprojektowany, że tam będzie stał i została wydana ostateczna decyzja o pozwolenie na budowę.