Spółka cywilna powinna mieć co najmniej dwóch wspólników. Nie istnieje wówczas, gdy jest jednoosobowa. Dla celów dowodowych umowa spółki musi zostać sporządzona na piśmie.

Za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie. Wierzyciel spółki sam więc zadecyduje o tym, od kogo będzie domagał się zaspokojenia swoich roszczeń. Może zażądać świadczenia od wszystkich wspólników łącznie albo tylko od niektórych, a nawet od jednego. Gdyby którykolwiek ze wspólników uregulował zobowiązania spółki, to wówczas pozostali nie muszą już tego robić.

Każdy wspólnik za zobowiązania spółki odpowiada do pełnej wysokości całym swoim majątkiem osobistym, a wierzyciel może swobodnie wybrać, z jakiego majątku spółki czy osobistego wspólnika będzie zaspokajał swoje roszczenia. Nie musi więc w pierwszej kolejności prowadzić egzekucji z majątku spółki, a dopiero wówczas, gdy nie pokryje on zobowiązań z osobistego majątku wspólników. Taki pogląd co do sposobu zaspokojenia wierzytelności wyraża Sąd Najwyższy w orzecznictwie np. w uchwale z 27 maja 19943 r. w sprawie sygn. akt III CZP 61/93 opublikowanym w OSNCP 1994 r. nr 1, poz. 7.

Chodzi tutaj o takie zobowiązania, które powstały w czasie trwania spółki i wynikają z prowadzonej przez nią działalności, np. z umów, z czynów niedozwolonych, z bezpodstawnego wzbogacenia się i powinności o charakterze publicznoprawnym.

Natomiast wspólnik nie odpowiada majątkiem osobistym za te zobowiązania spółki, które powstały w okresie, gdy nie był on jeszcze wspólnikiem. Zasada ta dotyczy na przykład osoby, która przystąpiła do spółki już wcześniej istniejącej. Natomiast przedsiębiorca, który wystąpił ze spółki, w dalszym ciągu odpowiada z pozostałymi wspólnikami za zobowiązania, zaciągnięte wówczas, gdy był jeszcze wspólnikiem.

Aby mogła zostać przeprowadzona egzekucja ze wspólnego majątku wspólników, potrzebny będzie tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Natomiast gdyby taki tytuł został wydany przeciwko spółce, to wówczas na jego podstawie nie mogą zostać nadane klauzule wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki. Tytuł egzekucyjny wydany przeciwko spółce pozwala prowadzić egzekucję ze wspólnego majątku wspólników tylko ich wspólnych zobowiązań.