W przypadku rejestracji samochodu sprowadzonego z innego państwa Unii Europejskiej gmina może dowiedzieć się, czy pojazd nie został wcześniej skradziony w innym państwie. Od 3 czerwca przy rejestracji pojazdu z innego państwa urząd może zwrócić się z pytaniem do Systemu Informacyjnego Schengen, w którym znajdują się tego typu informacje. Taką możliwość przewiduje rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 74, poz. 634), które weszło w życie 3 czerwca 2009 r.

Zmiana rozporządzenia utrudni zatem zarejestrowanie w Polsce pojazdów, które są poszukiwane na przykład u naszych zachodnich sąsiadów.

Obecnie przy rejestracji pojazdu, który wcześniej był już zarejestrowany w Polsce, należy w wydziale rejestrującym zwrócić dotychczasowe tablice rejestracyjne. Nowe przepisy rozszerzają obowiązek zwrotu tablic rejestracyjnych również o pojazdy sprowadzone z zagranicy. Jeżeli w konkretnym przypadku pojawi się wymóg zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, zamiast tablic rejestracyjnych właściciel samochodu będzie dołączał stosowne oświadczenie.

Nowe przepisy określają ponadto, że w przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Polski pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia np. kradzieży, zgubienia lub zniszczenia oryginalnego dowodu rejestracyjnego, trzeba dołączyć wtórnik dowodu rejestracyjnego. Musi on być wydany przez organ, który w innym państwie dokonywał rejestracji auta.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje ponadto, że w przypadku braku oryginału dowodu rejestracyjnego jest możliwość przedstawienia zaświadczenia wydanego przez urząd rejestrujący za granicą, które potwierdzi dane zawarte w straconym dokumencie. W takiej sytuacji należy dołączyć także zaświadczenie do policji z kraju, w którym auto było zarejestrowane, że fakt kradzieży dokumentu został zgłoszony.