Syndyk likwiduje firmę upadłego przedsiębiorcy i sprzedaje jego przedsiębiorstwo, sprzedaje nieruchomości lub ruchomości, ściąga wierzytelności od dłużników upadłego i wykonuje inne jego prawa majątkowe wchodzące w skład masy upadłości. Syndyk może jednak odstąpić od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości, jeśli taka sprzedaż będzie niemożliwa, i wówczas powinien próbować wydzielić do sprzedaży zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo do sprzedaży

Zanim jednak przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część zostaną sprzedane, sędzia komisarz wyznacza biegłego, aby dokonał jego opisu i oszacowania. Gdyby jednak opis i oszacowanie zostały dokonane przy sporządzaniu spisu inwentarza i oszacowaniu masy upadłości, to wówczas nie wykonuje się ich ponownie przed sprzedażą.

W opisie biegły wskazuje na przedmiot działalności firmy, określa nieruchomości, które wchodzą w jej skład, i ich obszar, podaje oznaczenie księgi wieczystej albo zbioru dokumentów, wymienia inne środki trwałe, stwierdzone prawa i obciążenia. Odrębnie podawana jest wartość przedsiębiorstwa w całości oraz jego zorganizowanych części, które mogą zostać wydzielone do sprzedaży.

Syndyk ściąga również wierzytelności upadłego i korzysta przy tym ze wszystkich praw, które przysługiwałyby upadłemu. Przykładowo może domagać się zapłaty od poręczycieli, wypełniać weksle in blanco, wykorzystywać zabezpieczenia rzeczowe.

Warto kupić przedsiębiorstwo upadłego, ponieważ nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, również powstałe po ogłoszeniu upadłości. Natomiast w razie sprzedaży nieruchomości upadłego wygasają prawa i roszczenia wpisane do księgi wieczystej, a także wprawdzie tam nieujawnione, ale zgłoszone sędziemu komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Nabywca takiej nieruchomości kupuje ją bez żadnych obciążeń.