Przepis kodeksu karnego nie obejmuje jednak przestępstw przeciwko fladze Unii Europejskiej.

Konieczna jest wina umyślna

Strona podmiotowa przestępstwa z art. 137 k.k. obejmuje winę umyślną w obu jej postaciach (zamiar bezpośredni i ewentualny), znieważenie jednak zakłada zamiar bezpośredni z uwagi na intencjonalny charakter znamienia opisującego czynność wykonawczą.

Sygnatura akt II AK z777/08 Sąd Apelacyjny w Katowicach

O ochronie symboli państw obcych

Przepis artykułu 137 k.k. nie wymaga, by działanie sprawcy zostało popełnione publicznie, może być popełnione w innych okolicznościach (skrycie w nocy, potajemnie, niepublicznie itp.). Przedmiotem działania sprawcy mogą być symbole państwowe państwa obcego wystawione na obiektach tego państwa (ambasada, konsulat), na trasie przejazdu głowy państwa obcego, jej rezydencji podczas pobytu w RP. Przepis nie obejmuje swoim zakresem flag i innych znaków państwowych Unii Europejskiej, które niekiedy są niszczone podczas demonstracji i wieców organizowanych przez grupy, najczęściej młodzieżowe, manifestujące swój eurosceptycyzm. Znieważenie w ujęciu art. 137 par. 2 to takie zachowanie się wobec symboli obcego państwa, które jest wyrazem pogardy lub lekceważenia tego państwa, np. poprzez obrzucanie ich owocami, warzywami, farbą, błotem, wymyślanie itp.

Prok. i Pr. 2003/12/19

Zniewaga z oskarżenia prywatnego

Zniszczenie znaku państwa obcego wystawionego przez jego przedstawicielstwo, a więc utrwalonego na jakimś przedmiocie materialnym, wypełnia znamiona przestępstwa zniszczenia mienia. Wyrządzona przez sprawcę szkoda ma charakter majątkowy, a sąd nie weźmie pod uwagę naruszenia wartości niemajątkowych i obrazy uczuć związanych ze znakami innych państw.

W przypadku braku wzajemności osoby wymienione w art. 136 k.k. (m.in. głowa obcego państwa) oraz symbole państwowe (art. 137 par. 2 k.k.) korzystają z ochrony prawnej w RP, ale na zasadach ogólnych. Czyli w przypadku niezapewnienia przez państwo, którego przedstawiciel został znieważony na terytorium RP, wzajemności, sprawca poniesie odpowiedzialność na podstawie art. 216 k.k. (zniewaga); jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego a zawiadomienie może np. złożyć ambasador, nuncjusz.

Prok. i Pr. 2003/12/19

Zniszczenie rzeczy

Wydaje się możliwy zbieg kumulatywny przepisów art. 288 i 137 k.k. (zniszczenie cudzej rzeczy i zniewaga lub zniszczenie symbolu narodowego). Ponad wszelką wątpliwość ma on miejsce wtedy, kiedy czynem swoim sprawca spowodował zniszczenie innej – obok określonych w tym ostatnim przepisie rzeczy. Natomiast jeżeli zachowaniem swym sprawca zniszczył tylko flagę, godło bądź inny z wyszczególnionych w art. 137 k.k. przedmiotów należy stosować do takiego czynu kwalifikację kumulatywną na podstawie art. 137 i 288 k.k. W przypadku, kiedy powstała szkoda nie przekracza 250 zł, zbieg czynów należy rozstrzygać na podstawie przepisu art. 10 kodeksu wykroczeń.

Prok. i Pr. 2001/2/78

Happening z flagami

Doniesienie do prokuratury w sprawie naruszenia art.137 k.k. złożył we wrześniu 2008 r. Mirosław Orzechowski, były poseł LPR. Orzechowski chciał, aby ukarani zostali dwaj uczestnicy show Kuby Wojewódzkiego, którzy razem z nim włożyli miniaturowe polskie flagi w psie kupy: aktora Krzysztofa Stelmaszyka i rysownika Marka Raczkowskiego. Uważa on, że Wojewódzki popełnił przestępstwo i powinien za nie odpowiedzieć. Prokuratura jednak nie dopatrzyła się w działaniu Wojewódzkiego niczego sprzecznego z prawem. – Program był rozrywkowy, miał formę happeningu, a osoby w nim występujące nie przejawiały lekceważącego stosunku do flagi – tłumaczyła wówczas szefowa Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa, Katarzyna Dobrzańska. Sprawę umorzono.