Z orzecznictwa sądów wynika, iż przestępstwo przeciwko fladze i godłu państwowemu przewiduje winę umyślną sprawcy i świadomą intencję naruszenia symbolu. Obraza flagi obcej jest jednak karana jako zniszczenie mienia.
Przepis kodeksu karnego nie obejmuje jednak przestępstw przeciwko fladze Unii Europejskiej.

Konieczna jest wina umyślna

Strona podmiotowa przestępstwa z art. 137 k.k. obejmuje winę umyślną w obu jej postaciach (zamiar bezpośredni i ewentualny), znieważenie jednak zakłada zamiar bezpośredni z uwagi na intencjonalny charakter znamienia opisującego czynność wykonawczą.
Sygnatura akt II AK z777/08 Sąd Apelacyjny w Katowicach

O ochronie symboli państw obcych

Przepis artykułu 137 k.k. nie wymaga, by działanie sprawcy zostało popełnione publicznie, może być popełnione w innych okolicznościach (skrycie w nocy, potajemnie, niepublicznie itp.). Przedmiotem działania sprawcy mogą być symbole państwowe państwa obcego wystawione na obiektach tego państwa (ambasada, konsulat), na trasie przejazdu głowy państwa obcego, jej rezydencji podczas pobytu w RP. Przepis nie obejmuje swoim zakresem flag i innych znaków państwowych Unii Europejskiej, które niekiedy są niszczone podczas demonstracji i wieców organizowanych przez grupy, najczęściej młodzieżowe, manifestujące swój eurosceptycyzm. Znieważenie w ujęciu art. 137 par. 2 to takie zachowanie się wobec symboli obcego państwa, które jest wyrazem pogardy lub lekceważenia tego państwa, np. poprzez obrzucanie ich owocami, warzywami, farbą, błotem, wymyślanie itp.
Prok. i Pr. 2003/12/19

Zniewaga z oskarżenia prywatnego

Zniszczenie znaku państwa obcego wystawionego przez jego przedstawicielstwo, a więc utrwalonego na jakimś przedmiocie materialnym, wypełnia znamiona przestępstwa zniszczenia mienia. Wyrządzona przez sprawcę szkoda ma charakter majątkowy, a sąd nie weźmie pod uwagę naruszenia wartości niemajątkowych i obrazy uczuć związanych ze znakami innych państw.
W przypadku braku wzajemności osoby wymienione w art. 136 k.k. (m.in. głowa obcego państwa) oraz symbole państwowe (art. 137 par. 2 k.k.) korzystają z ochrony prawnej w RP, ale na zasadach ogólnych. Czyli w przypadku niezapewnienia przez państwo, którego przedstawiciel został znieważony na terytorium RP, wzajemności, sprawca poniesie odpowiedzialność na podstawie art. 216 k.k. (zniewaga); jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego a zawiadomienie może np. złożyć ambasador, nuncjusz.
Prok. i Pr. 2003/12/19

Zniszczenie rzeczy

Wydaje się możliwy zbieg kumulatywny przepisów art. 288 i 137 k.k. (zniszczenie cudzej rzeczy i zniewaga lub zniszczenie symbolu narodowego). Ponad wszelką wątpliwość ma on miejsce wtedy, kiedy czynem swoim sprawca spowodował zniszczenie innej – obok określonych w tym ostatnim przepisie rzeczy. Natomiast jeżeli zachowaniem swym sprawca zniszczył tylko flagę, godło bądź inny z wyszczególnionych w art. 137 k.k. przedmiotów należy stosować do takiego czynu kwalifikację kumulatywną na podstawie art. 137 i 288 k.k. W przypadku, kiedy powstała szkoda nie przekracza 250 zł, zbieg czynów należy rozstrzygać na podstawie przepisu art. 10 kodeksu wykroczeń.
Prok. i Pr. 2001/2/78

Happening z flagami

Doniesienie do prokuratury w sprawie naruszenia art.137 k.k. złożył we wrześniu 2008 r. Mirosław Orzechowski, były poseł LPR. Orzechowski chciał, aby ukarani zostali dwaj uczestnicy show Kuby Wojewódzkiego, którzy razem z nim włożyli miniaturowe polskie flagi w psie kupy: aktora Krzysztofa Stelmaszyka i rysownika Marka Raczkowskiego. Uważa on, że Wojewódzki popełnił przestępstwo i powinien za nie odpowiedzieć. Prokuratura jednak nie dopatrzyła się w działaniu Wojewódzkiego niczego sprzecznego z prawem. – Program był rozrywkowy, miał formę happeningu, a osoby w nim występujące nie przejawiały lekceważącego stosunku do flagi – tłumaczyła wówczas szefowa Prokuratury Rejonowej dla Warszawy-Mokotowa, Katarzyna Dobrzańska. Sprawę umorzono.