W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów regulujących wykonywanie zawodu komornika sądowego. Zmienione mają zostać procedury powoływania nowych przedstawicieli tego zawodu i ich zastępców oraz zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Największe kontrowersje w środowisku komorników wzbudził pomysł przywrócenia możliwości weryfikowania pobieranych opłat egzekucyjnych przez sądy.

Wypłata kontrolowana

Prawdopodobnie nie tylko część obywateli, ale także i rząd wyszedł z założenia, że komornicy zarabiają często o wiele za dużo w stosunku do ich nakładu pracy.

– Tak naprawdę powinni być urzędnikami uzyskującymi stałą comiesięczną pensję, uzupełnioną ewentualnie o drobne premie – czytamy na forum internetowym GP.

Weryfikowany obecnie w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przewiduje, że dłużnik będzie mógł złożyć do sądu rejonowego wniosek o obniżenie wysokości opłat stosunkowych pobieranych od ściągniętych długów. Decyzja o obniżeniu opłaty będzie należała do uznania sędziego. Przy rozpoznawaniu prośby dłużnika będzie on musiał brać pod uwagę nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów.

– Zmiana w ustawie, która została dokonana w roku 2008, w sposób drastyczny zmniejszyła wysokość opłaty stosunkowej. Wtedy ustawodawca uznał, że nie ma potrzeby poddawania ocenie sądu opłat pobieranych w trakcie egzekucji. Nie minęło kilka miesięcy i próbuje się wrócić do punktu wyjścia. Zmiana może doprowadzić do tego, że pobrane opłaty nie pozwolą komornikowi na prowadzenie działalności egzekucyjnej – tłumaczy Iwona Karpiuk-Suchecka, rzecznik Krajowej Rady Komorników (KRK).

Przywileje dla bezrobotnych

W przypadku wyegzekwowania świadczenia z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik pobiera obecnie obniżoną opłatę stosunkową równą 8 proc. ściągniętego długu (w pozostałych przypadkach jest to 15 proc.). Zgodnie z projektem podobne zniżki będą obowiązywały także w przypadku skierowania egzekucji do świadczeń społecznych, takich jak zasiłki czy stypendia. To jedyne nowe rozwiązanie, które popiera KRK i jednocześnie efekt starań rzecznika praw obywatelskich.

– Należy pamiętać, że świadczenia społeczne są zwykle jedynym źródłem utrzymania świadczeniobiorców, a z racji ich przeciętnej wysokości każde uszczuplenie jest znaczące – podkreśla Stanisław Trociuk, zastępca RPO.

Zmienione dyscyplinarki

Projekt zakłada również, że minister sprawiedliwości, a nie jak dotychczas prezes sądu apelacyjnego, będzie się zwracał o zaopiniowanie kandydatów przez radę izby komorniczej. Rozpatrywaniem postępowań dyscyplinarnych wobec komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych zajmie się komisja dyscyplinarna złożona z 22 osób, którą powoływać będzie KRK. Obwiniony będzie mógł skorzystać z pomocy obrońcy, którym będzie mógł być adwokat, radca prawny lub komornik.

OPŁATY KOMORNICZE

Opłata w wysokości 8 proc. ściągniętego długu będzie pobierana w razie egzekucji z:

● rachunku bankowego,

● wynagrodzenia za pracę,

● świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

● zasiłku dla bezrobotnych,

● dodatku aktywizacyjnego,

● stypendium,

● dodatku szkoleniowego.

96 480 złotych maksymalna stosunkowa opłata komornicza w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych

Podstawa prawna

● Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 r. nr 167, poz. 1191 z późn. zm.).