Zgodnie z nią Prokuratoria Generalna mogłaby zastępować Skarb Państwa także w postępowaniu karnym. Senat chciał, żeby Prokuratoria Generalna mogła zastępować SP, ale tylko w celu dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Sejm odrzucił tę propozycję.

Zgodnie z uchwaloną ustawą Prokuratoria Generalna będzie mogła również wykonywać zastępstwo procesowe we wszystkich postępowaniach przed sądami arbitrażowymi, toczącymi się zarówno na terytorium Polski, jak i za granicą (ale nie postępowaniu karnym). Prokuratoria będzie mogła reprezentować Skarb Państwa w sprawach przed Sądem Najwyższym.

Zmiany mają wejść w życie w 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Działająca przy Ministerstwie Skarbu Państwa Prokuratoria Generalna istnieje od marca 2006 r. Zastępuje Skarb Państwa w postępowaniach przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi (z wyjątkiem postępowań karnych).