Prokuratoria będzie wykonywać zastępstwo procesowe w sprawach, w których wartość sporu przewyższa 75 tys. zł.
Prokuratoria Generalna będzie prowadzić zastępstwo procesowe Skarbu Państwa we wszystkich sprawach rozpoznawanych przez sądy okręgowe w I instancji. Zastępstwo procesowe ma być wykonywane do czasu zakończenia sprawy. Takie rozwiązania zawiera nowelizacja ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którą po poprawkach Senatu przyjął Sejm.
Prokuratoria Generalna będzie więc wykonywać zastępstwo procesowe w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł. Przyjęcie takiego rozwiązania wyeliminuje występujące obecnie wątpliwości interpretacyjne związane ze zmianą wartości przedmiotu sprawy w toku postępowania czy też współuczestnictwem procesowym.
Wyjątek stanowi postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i stwierdzenia zasiedzenia. Takie sprawy są rozpoznawane przez sądy rejonowe bez względu na wartość przedmiotu sprawy. Mają jednak niezwykle istotne znaczenie dla Skarbu Państwa. Dlatego zachowano rozwiązanie dotychczasowe, zgodnie z którym Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo procesowe w tych sprawach – mimo że nie są one rozpoznawane w I instancji przez sądy okręgowe, jeżeli wartość przedmiotu sprawy przewyższa 1 mln zł. Nowelizacja rozszerza kompetencje Prokuratorii w sprawach przed sądami i trybunałami międzynarodowymi. Prokuratoria uzyskała również dostęp do tajemnic prawnie chronionych, niezbędnych do wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa. Prokuratoria nie będzie jednak wykonywać zastępstwa procesowego państwowych osób prawnych oraz nie będzie występować w postępowaniu karnym.
Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.