Jutro wchodzi w życie zmiana kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) dostosowująca przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w której sędziowie zakwestionowali szeroką penalizację przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego.

Nowe przepisy ograniczają to zjawisko. Wyłączają one odpowiedzialność karną w przypadku zniewagi funkcjonariusza publicznego, która nie miała miejsca podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych ani też nie pozostawała z nimi w związku.

W konsekwencji odpowiedzialności karnej podlegać będzie sprawca tylko wówczas, gdy dopuści się zniewagi podczas pełnienia przez funkcjonariusza publicznego (osoby przybranej mu do pomocy) obowiązków służbowych i zarazem znieważenie to miało związek z ich pełnieniem.

Podstawa prawna

• Ustawa z 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks karny (Dz.U. nr 122, poz. 782 z późń zm.).