Osoba ubiegająca się o licencję syndyka będzie musiała przystąpić do egzaminu pisemnego, który składa się z dwóch części: testu obejmującego zestaw 100 pytań oraz zadania programowego. Przeprowadzony będzie on w obecności co najmniej czterech członków komisji egzaminacyjnej, a przed przystąpieniem do niego trzeba będzie okazać dokument potwierdzający tożsamość zdającego.

Na rozwiązanie testu przeznaczone będzie 100 minut od momentu rozdania wszystkim zdającym egzemplarzy testu oraz kartki zawierającej po trzy propozycje odpowiedzi. W czasie rozwiązywania testu nie wolno korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy. Nie można też posiadać urządzeń służących do przekazu i odbioru informacji.

Natomiast na rozwiązanie zadania problemowego przeznaczono 180 minut, licząc od momentu rozdania wszystkim zdającym egzemplarzy zadania problemowego. Każdy zdający otrzymuje wylosowaną przez siebie kopertę z zadaniem problemowym. W czasie rozwiązywania zadania problemowego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Między tymi dwoma częściami egzaminu pisemnego powinna być 60-minutowa przerwa.

Siedem dni przerwy

Natomiast przerwa między częścią pisemną i ustną egzaminu musi trwać co najmniej siedem dni, ale nie dłużej niż 21 dni. Do części pisemnej zostaną dopuszczone osoby, które otrzymały ocenę pozytywną z części pisemnej. Składa się ona z zestawu dziesięciu pytań i aby wybrać zestaw, zdający losują koperty. Po wylosowaniu zestawu przygotowują się do odpowiedzi nie dłużej niż przez 30 minut. Przed przystąpieniem do tej części muszą też okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Aby przystąpić do egzaminu, należy uiścić opłatę najpóźniej na 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłata za egzamin

Wysokość opłaty stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składając wniosek o dopuszczenie do egzaminu i dołączając do niego dowód wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, należy własnoręcznym podpisem potwierdzić, że wpisana kwota stanowi opłatę egzaminacyjną.

Trzy rozporządzenia

Zasady ubiegania się o licencję syndyka określił minister sprawiedliwości w trzech rozporządzeniach z 19 lutego 2008 r.: w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencje syndyka, w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej oraz w sprawie dokumentu licencji syndyka oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka (Dz.U. nr 37, poz. 206, 207 i 208).

200 złotych trzeba będzie zapłacić za licencję syndyka