ZMIANA PRAWA

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Nowe przepisy mają uratować przed bankructwem polskie banki i zakłady ubezpieczeń (oprócz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych). Jeśli którykolwiek z nich będzie zagrożony utratą płynności finansowej Skarb Państwa będzie mógł udzielić gwarancji w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów finansowej.

- Chodzi o dokapitalizowanie instytucji, którym Komisja Nadzoru Finansowego w programie naprawczym zaleciła podwyższenie funduszy własnych - mówi Magdalena Kobos, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Przejęcie banków

W przypadku utraty wypłacalności instytucji finansowej Rada Ministrów w imieniu Skarbu Państwa (na wniosek ministra finansów i po zasięgnięciu opinii prezesa NBP i przewodniczącego KNF) będzie mogła zadecydować o jej przejęciu.

- Niepokojące są niektóre, aż nadto błyskawiczne procedury przewidziane w projekcie, np. natychmiastowa wykonalność decyzji o przejęciu takiej instytucji. Projektodawcy powinni też bardziej liczyć się z istotą organów nadzoru finansowego. Nakazuje ona, by odgrywały one ważniejszą rolę przy tak dotkliwym dla rynku w skutkach zabiegu niż tylko opiniowanie takiego rozwiązania - zauważa Andrzej Nentwig, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Przejęcie będzie polegało na przymusowym wykupie akcji po aktualnych cenach od dotychczasowych akcjonariuszy. Minister finansów będzie musiał sprzedać akcje, gdy poprawi się kondycja finansowa banku, jednak w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia przejęcia. Za zgodą rządu będzie można przedłużyć ten termin maksymalnie o dwa lata. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Państwowe gwarancje

W projekcie znalazły się szczegółowe zasady, warunki i tryb rekapitalizacji instytucji finansowych. Gdy bank lub zakład ubezpieczeń w ramach postępowania naprawczego będzie musiał zwiększyć fundusze własne, będzie mógł wystąpić do ministra finansów o gwarancję Skarbu Państwa. Warunkiem jej udzielenia będzie akceptacja programu naprawczego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wykonanie umowy gwarancyjnej będzie następować jednak dopiero z chwilą, gdy wyemitowane przez instytucję finansową akcje, obligacje lub papiery wartościowe w całości lub w części nie znajdą nabywców.

W razie gdy instytucja nie będzie wywiązywała się z warunków zawartej umowy, będzie musiała liczyć się z interwencją Skarbu Państwa. Będzie on miał w takiej sytuacji prawo złożyć wniosek do KNF o ustanowienie zarządu komisarycznego, przedłożyć posiadane akcje do umorzenia lub przedłożyć posiadane obligacje lub bankowe papiery wartościowe do przedterminowego wykupu. W ostateczności będzie mógł nawet przejąć instytucję na własność.