ZMIANA PRAWA

Za wydanie dowodu osobistego nie będą pobierane opłaty - taką zmianę zakłada nowelizacja ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 nr 139, poz. 993 z późn. zm.), którą wczoraj bez poprawek przyjął Senat. Rozwiązanie to zaproponowali posłowie Platformy Obywatelskiej.

Obecnie za wydanie dowodu osobistego płaci się 30 zł. Kwota ta stanowi równowartość kosztów wydania tego dokumentu. Według szacunków zniesienie tych opłat zmniejszy dochody budżetu państwa o około 35 mln zł.

W tej chwili istnieją wyjątki, gdy gmina nie pobiera tej opłaty. Tak jest wtedy, gdy dowód osobisty musi być wymieniony z powodu wady technicznej. Tak samo jest w sytuacji, gdy dokument został sporządzony niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku. Ponadto opłaty nie uiszcza się, gdy dowód osobisty musi być wymieniony z powodu zmian administracyjnych, takich jak zmiana kodu pocztowego, zmiana nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu. Jednak w tym przypadku nie chodzi o sytuację związaną ze zmianą miejsca zameldowania.

Prawo przewiduje, że z 30 zł opłaty zwolnieni są ludzie przebywający w domach pomocy społecznej lub pobierający zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku małoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii.

Nowelizacja zakłada, że opłata za wyrobienie dokumentu tożsamości zostanie zniesiona 1 stycznia 2010 r.

Zmienione przepisy, które znoszą całkowicie obowiązek uiszczania opłaty za wydanie dowodu osobistego, trafią teraz do podpisu prezydenta.

35 mln zł kwota, o którą zmniejszą się dochody Skarbu Państwa w przypadku zlikwidowania opłat za wydanie dowodu osobistego