Planowana nowelizacja prawa zamówień publicznych odnosi się także do koncesji na roboty budowlane. Z jakimi zmianami muszą się liczyć przedsiębiorcy zainteresowani koncesjami?

Dziś koncesjonariusz, czyli np. prywatna spółka, po wygraniu przetargu na realizację przedsięwzięcia w modelu koncesji na roboty budowlane ma obowiązek stosowania niektórych przepisów prawa zamówień publicznych do zawieranych umów z podwykonawcami. Pierwsza z planowanych zmian daje możliwość koncesjodawcy nałożenia na koncesjonariusza obowiązku zawarcia z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo, stanowiącej co najmniej 30 proc. wartości koncesji. Jednocześnie za umowy o podwykonawstwo nie będą uznawane umowy zawarte przez koncesjonariusza z innymi wykonawcami w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie koncesji, umowy z podmiotami dominującymi i zależnymi od koncesjonariusza oraz z podmiotami, na których zasobach koncesjonariusz polegał, ubiegając się o uzyskanie koncesji.

Czy ta zmiana to krok w dobrym kierunku?

Zobowiązanie koncesjonariusza do przekazania podwykonawcom części zamówień związanych z wykonywaniem koncesji może przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku, co w konsekwencji powinno spowodować wzrost jakości oferowanych usług. Wprowadzenie takiego rozwiązania wydaje się uzasadnione, zwłaszcza w przypadku długiego okresu trwania umowy koncesyjnej, która może mieć negatywne skutki dla konkurencji na rynku. Z drugiej strony jest to jednak ograniczenie swobody koncesjonariuszy co do wyboru sposobu realizacji koncesji, w sytuacji gdy umowy z podmiotami, z których doświadczenia korzystali, nie będą uważane za umowy o podwykonawstwo.

Najwięcej wątpliwości wywołuje ostatnio sprawa stosowania przez samych koncesjonariuszy prawa zamówień publicznych do wyboru podwykonawców. Czy ta kwestia zostanie jednoznacznie rozstrzygnięta?

Tak. Jedna ze zmian dotyczy tej sprawy. Niedawno UZP w swej opinii przesądził, że prawo zamówień publicznych nie stosuje się do podwykonawców, z których zdolności koncesjonariusz korzystał na etapie ubiegania się o koncesje. To korzystna interpretacja dla firm koncesjonariuszy. W tym samym kierunku idą projektowane zmiany. UZP proponuje przesądzenie wprost, by koncesjonariusz nie był zobowiązany do stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień podmiotom, na zasobach których polegał, ubiegając się o koncesję na roboty budowlane. Obecnie takie wyłączenie dotyczy jedynie podmiotów powiązanych i konsorcjantów, co powoduje brak możliwości skorzystania z doświadczenia innych podmiotów i późniejszej współpracy z nimi przy wykonywaniu koncesji. Zmiana jest więc konieczna.