Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na właściwym organie. Pamiętać należy, że złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości.

Czy niekorzystne rozstrzygnięcie wniosku przez SKO zamyka użytkownikowi wieczystemu drogi do dochodzenia praw?

Nie. Od orzeczenia kolegium przysługuje sprzeciw, który wnieść należy w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a wniosek złożony uprzednio do SKO zastępuje pozew. W razie wniesienia sprzeciwu w terminie orzeczenie traci moc, nawet gdy sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia. Alternatywnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o przyznanie 50 proc. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość ta jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Bonifikata przysługuje jedynie osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Czy są jakieś ograniczenia co do wysokości jednorazowej podwyżki?

W istniejącym stanie prawnym nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wysokość jednorazowej podwyżki takich opłat. Obecnie trwają prace nad zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma zmienić ten stan rzeczy. Ponadto założenia projektu przewidują, że aktualizacja nie będzie mogła być przeprowadzana częściej niż co trzy lata. Nową opłatę ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień aktualizacji.