Właściciele działek, na których znajduje się infrastruktura przesyłowa, jak też ich użytkownicy wieczyści mogą zwrócić się do przedsiębiorstwa użytkującego urządzenie z pismem o ustanowienie służebności przesyłu. Przed jego wysłaniem należy ustalić geodezyjne numery działek, na których znajdują się urządzenia przesyłowe i nazwę zakładu, który jest jej właścicielem. Warto podać też wartość oczekiwanego wynagrodzenia.

W jaki sposób dochodzi do ustanowienia służebności przesyłu?

Co do zasady ustanowienie służebności przesyłu następuje w drodze umowy notarialnej, zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym. W treści umowy określa się zakres, w jakim przedsiębiorca może odpłatnie korzystać z nieruchomości. Strony mają prawo swobodnie określić czynności, jakie przedsiębiorca może podejmować w stosunku do działki obciążonej służebnością przesyłu.

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zgadza się na zaproponowane przez właściciela działki wynagrodzenie?

W umowie powinny być zawsze ustalone wysokość i zasady płatności wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu jest niemożliwe w przypadku braku porozumienia co do tej kwestii. W takiej sytuacji kodeks cywilny pozostawia możliwość ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej. Ustanowienia służebności przesyłu przez sąd można żądać jednak jedynie, gdy jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych. Niestety, w kodeksie cywilnym brak jest jakichkolwiek wskazówek co do sposobu określenia wysokości tego wynagrodzenia. Wydaje się więc, że przy sądowym ustalaniu wysokości wynagrodzenia można analogicznie zastosować zasady ustalania wynagradzania za ustanowienie służebności drogi koniecznej. Wiązać się to będzie m.in. z koniecznością przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego.

ADAM MAKOSZ