JERZY KOWALSKI

W Sejmie trwają prace nad dużą nowelizacją ustawy o informatyzacji urzędów publicznych. Czy dzięki zmianom szerzej niż obecnie obywatele będą mogli załatwiać swoje urzędowe sprawy przez internet?

MARIUSZ MADEJCZYK

Ustawa o informatyzacji przewiduje zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Obecnie podanie wnoszone do urzędu w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W praktyce oznacza to, że aby obywatel mógł załatwiać w urzędzie sprawę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi posługiwać się kosztownym podpisem kwalifikowanym. Chcemy to zmienić i uprościć metody komunikacji obywatela z urzędem, wprowadzając Profil Zaufany.

Jakiego rodzaju sprawy obywatele będą więc mogli załatwiać w urzędzie bez wychodzenia z domu, przy użyciu Profilu Zaufanego?

Za pośrednictwem Profilu Zaufanego możliwe będzie np. wnoszenie podań, odwołań i skarg. Jednak to urząd właściwy do załatwienia sprawy ostatecznie zdecyduje, które ze świadczonych usług będą mogły być realizowane za pomocą Profilu. Sądzimy jednak, że zdecydowana większość urzędowych spraw będzie mogła być załatwiana przez internet. Mogą się jednak pojawić szczególne przypadki usług i wtedy urzędy będą wymagały nadal stosowania podpisu kwalifikowanego, z bardzo różnych względów – technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów.

A czy dzięki nowym rozwiązaniom petenci będą mieli możliwość przesyłania różnych dokumentów, złożenie których jest konieczne do załatwienia danej sprawy, jak np. map, wyrysów, kopii aktów notarialnych czy aktów stanu cywilnego?

Co do zasady tak. Prawdą jest jednak, że w przypadku niektórych dokumentów wymagana jest szczególna ich postać. Tak jest na przykład w przypadku odpisów aktów stanu cywilnego. Problem elektronizacji tego typu odpisów zostanie rozwiązany dzięki realizowanemu przez MSWiA projektowi pl.ID, którego produktem ma być budowa Centralnego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego (CRSC). Poza warstwą techniczną niezbędne są rozwiązania legislacyjne, równolegle procedowane przez MSWiA.