JERZY KOWALSKI

JACEK SADOWY*

Panie prezesie, jakie korzyści dla inwestorów przyniesie duża nowelizacja prawa zamówień publicznych uchwalona 23 października przez Sejm?

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych przyjęta przez Sejm 23 października wprowadza wiele rozwiązań, które mają przede wszystkim zapewnić bardziej efektywny system środków odwoławczych zgodnie z wymaganiami nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2007 r. w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych.

Na czym ma polegać ten efektywniejszy system odwoławczy?

Nowy system odwoławczy w sposób jednoznaczny wprowadza normy zabezpieczające osiągnięcie podstawowego celu systemu zamówień publicznych – otwartości zamówień publicznych na konkurencję wolną od jakiejkolwiek dyskryminacji. Następuje to poprzez przyznanie prawa wykonawcy do korzystania ze środków ochrony prawnej i stworzenie systemu zabezpieczającego możliwość skutecznego dochodzenia praw wykonawców. Jeżeli zatem wykonawcy ograniczono możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne, ma prawo podważania decyzji zamawiających przed niezależnym organem odwoławczym. Duża część rozwiązań przewidzianych w dyrektywie została już przez nas wdrożona, niemniej jednak należało je uzupełnić i dokonać korekt.

Jakie są to nowe zmiany?

Nowe rozwiązania mają przede wszystkim skrócić czas trwania procedury odwoławczej. Temu służy m.in. rezygnacja z protestu wnoszonego do zamawiającego, który dziś poprzedza wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Wykonawca będzie miał obowiązek wnoszenia odwołania bezpośrednio do KIO. Ponadto przestanie obowiązywać zasada, zgodnie z którą złożenie odwołania w placówce operatora publicznego uznaje się za wniesione do KIO. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia odwołania w KIO bezwględnie w terminie 10 dni, przy czym będzie mógł to zrobić pisemnie lub w formie elektronicznej. Likwidacja protestów wraz z nowym sposobem liczenia terminów na wnoszenie odwołań spowoduje, że po wejściu w życie nowych przepisów czas trwania procedury odwoławczej ulegnie skróceniu do 25 dni dla zamówień o wyższych wartościach. Okres ten obejmuje 10 dni na wniesienie odwołania oraz 15 dni na jego rozpatrzenie przez Izbę.