JERZY KOWALSKI

Przeprowadziliśmy sondę w gminach – urzędy nie są kompletnie przygotowane do załatwiania spraw administracyjnych drogą elektroniczną. Kiedy to się zmieni? Jakie pomysły ma resort na ożywienie e-administracji?

MARIUSZ MADEJCZYK*

Dziś petenci składający dokument elektroniczny w urzędzie czy też załatwiający konkretną sprawę za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą posługiwać się odpłatnym podpisem elektronicznym. Ale podpis elektroniczny nie jest u nas jeszcze rozpowszechniony. Tak naprawdę z tych osób, które przychodzą do urzędu, posiada go bardzo niewiele. Dlatego, realizując oczekiwania społeczne, MSWiA opracowało bezpłatną i prostą alternatywę dla podpisów elektronicznych – Profil Zaufany (PZ).

Czym jest Profil Zaufany?

Ministerstwo, na podstawie mechanizmów logowania do różnych portali internetowych, opracowało metodę logowania do portalu rządowego ePUAP za pomocą loginu i hasła. Profil Zaufany będzie spełniał funkcje podobne do tych, które oferuje bankowość elektroniczna. Klienci banków mogą dokonywać większości operacji na kontach bankowych, posługując się wyłącznie loginem i hasłem. Posługując się loginem i hasłem do PZ, będzie można załatwić większość spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu.

W jaki sposób przeciętny Polak będzie mógł utworzyć Profil Zaufany?

Proces tworzenia PZ rozpoczynać się będzie od założenia konta na portalu rządowym ePUAP. Potem obywatel uda się do wskazanego urzędu, by potwierdzić swoje dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu. Punkty, w których będzie można dokonać potwierdzenia danych osobowych, ulokowane zostaną w jednostkach administracji rządowej w terenie, a więc w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, konsulatach, urzędach skarbowych, a także w jednostkach administracji samorządowej, które zdecydują się na prowadzenie takich punktów. W punkcie potwierdzania obywatel będzie mógł wystąpić o nadanie statusu Profilu Zaufanego dla konta założonego na portalu rządowym ePUAP. Urzędnik mający możliwość potwierdzania tożsamości, czyli uwierzytelniania, po podaniu przez petenta loginu porówna dane wprowadzone do systemu z tymi, które przedstawił klient. Będą to dane osobowe, potwierdzone na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, oraz inne, deklaratywne dane, takie jak np. e-mail.