Coraz częściej w kontaktach z sądami, Krajowym Rejestrem Sądowym, innymi rejestrami, ZUS oraz w obrocie gospodarczym przedsiębiorcy posługują się dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Szczególne sytuacje

Sporządzony w formie elektronicznej i podpisany w taki sposób dokument wywołuje takie same skutki prawne, jak sporządzony w formie papierowej i podpisany własnoręcznie przez przedsiębiorcę.

Nawet spełniający wszystkie wymogi bezpieczny podpis elektroniczny nie zastąpi jednak własnoręcznego, szczególnie w takich przypadkach, gdy ustawa o podpisie elektronicznym stawia takie wymogi. Przykładowo zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.

Własnoręczność podpisu poświadcza notariusz. Powinno ono zawierać datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć. Na żądanie przedsiębiorcy również może on wpisać godzinę dokonania tej czynności.

Natomiast oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, opatrzone takim podpisem zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jest równoznaczne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.