Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami.
Coraz częściej w kontaktach z sądami, Krajowym Rejestrem Sądowym, innymi rejestrami, ZUS oraz w obrocie gospodarczym przedsiębiorcy posługują się dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Szczególne sytuacje

Sporządzony w formie elektronicznej i podpisany w taki sposób dokument wywołuje takie same skutki prawne, jak sporządzony w formie papierowej i podpisany własnoręcznie przez przedsiębiorcę.
Nawet spełniający wszystkie wymogi bezpieczny podpis elektroniczny nie zastąpi jednak własnoręcznego, szczególnie w takich przypadkach, gdy ustawa o podpisie elektronicznym stawia takie wymogi. Przykładowo zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.
Własnoręczność podpisu poświadcza notariusz. Powinno ono zawierać datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć. Na żądanie przedsiębiorcy również może on wpisać godzinę dokonania tej czynności.
Natomiast oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, opatrzone takim podpisem zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jest równoznaczne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.Forma prawna

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu spełnia w obrocie prawnym i gospodarczym trzy funkcje: identyfikacyjną, dowodową i kontraktową.
Kwalifikowany certyfikat zostaje wystawiony właścicielowi z zastosowaniem odpowiednich procedur weryfikujących jego tożsamość. Jest on przyporządkowany wyłącznie do osoby, która go składa.
Opłaty za poświadczenie podpisu
Za poświadczenie własnoręcznego podpisu na dokumentach, jeżeli przedmiot oznaczony jest sumą pieniężną, notariusz pobiera opłatę w wysokości 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument został sporządzony w formie aktu notarialnego.
Nie może on z tego tytułu pobrać jednak więcej niż 300 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
Art. 75 1 i 78 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Art. 96 i 97 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 z późn. zm.)
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).