Do kodeksu cywilnego zostanie wprowadzone nowe prawo – prawo zabudowy. Czy zastąpi ono użytkowanie wieczyste?

Uprawniony z tytułu prawa zabudowy uzyska prawo własności budynków wzniesionych na cudzym gruncie. Byłby również uprawniony do rozporządzania tym prawem. Prawo zabudowy będzie można ustanawiać na okres od 30 do 100 lat.

Na czym polega atrakcyjność tego prawa?

W ramach prawa zabudowy będą powstawać zarówno budynki na powierzchni gruntu oraz pod jego powierzchnią. Prawo będzie mogło być ustanawiane przez każdego właściciela: osoby fizyczne, osoby prawne. Także Skarb Państwa lub gminy mogłyby ustanawiać prawo zabudowy.

W jaki sposób wprowadzenie prawa zabudowy wpłynie na rynek nieruchomości?

Na pewno prawo to pozwalałoby podmiotom, które z różnych przyczyn nie chcą same wznosić budynków na swoim gruncie, przeznaczyć grunt na cele inwestycyjne. Inwestor zainteresowany wznoszeniem budynków uzyskiwałby silne prawo rzeczowe na cele budowlane.

Czy dopuszczalne byłoby ustanowienie kilku praw zabudowy na jednym gruncie?

Tak. Można byłoby ustanowić prawo zabudowy obejmujące budowanie garażu podziemnego, a z kolei ktoś inny mógłby mieć prawo zabudowy do centrum handlowego nad tym garażem. Projekt dopuszcza też łączne prawo zabudowy ustanawiane na kilku nieruchomościach. Miałoby to znaczenie przy inwestycjach, które obejmowałyby grunty kilku właścicieli, którzy nie chcą odsprzedać ich inwestorom.

Jakie znaczenie będą miały opłaty przy ustanawianiu prawa zabudowy?

Decydujące. Im opłaty będą niższe, tym to prawo dla inwestorów będzie atrakcyjniejsze. Prawo zabudowy będzie prawem odpłatnym, choć będzie można ustalić także nieodpłatnie, np. przekazując grunt pod budowę hospicjum. W przypadku prywatnych właścicieli wynagrodzenie byłoby usta-nawiane w drodze negocjacji. W przypadku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego kwestia odpłatności byłaby uregulowana w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Czy opłaty za prawo zabudowy powinny być niższe niż za użytkowanie wieczyste?

Byłoby to o tyle uzasadnione, że prawo zabudowy będzie miało węższy zakres niż użytkowanie wieczyste. Możliwość ustanowienia innego, kolejnego prawa na nieruchomości, na której istnieje już prawo zabudowy, uzasadnia także pobieranie niższych opłat.