JERZY KOWALSKI

EDYTA WOŹNIAK

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy z 27 sierpnia – Prawo budowlane certyfikatorzy energetyczni będą mieli obowiązek zawierania umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jakie praktyczne znaczenie będzie miała ta regulacja dla osób, które poniosły szkodę z powodu wadliwych świadectw?

Wprowadzenie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla certyfikatorów energetycznych ustanowi przede wszystkim klarowną regulację w zakresie czasu oczekiwania na rekompensatę dla podmiotów poszkodowanych wystawieniem wadliwego świadectwa energetycznego przez certyfikatora. Wszystko dlatego, że zakłady ubezpieczeń obowiązują ustawowe terminy wypłaty odszkodowania. Mają one, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 30 dni od dnia zgłoszenia szkody na wypłacenie odszkodowania albo 14 od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie wszystkich, niezbędnych okoliczności było możliwe.

Jak będzie wyglądało postępowanie ubezpieczyciela ustalające wysokość odszkodowania dla poszkodowanego wadliwym certyfikatem?

Ubezpieczyciele, podobnie jak w innych przypadkach przeprowadzania procesu likwidacji szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej, samodzielnie dokonują wyjaśnień okoliczności zdarzenia. Podobne postępowanie będzie przeprowadzone w przypadku wystawienia wadliwego certyfikatu, będącego przyczyną powstania roszczeń o naprawienie szkody po stronie poszkodowanego. Ubezpieczyciel ustali również zakres odpowiedzialności ubezpieczonego, czyli certyfikatora, a następnie swoją odpowiedzialność wynikającą z warunków, na jakich została zawarta umowa ubezpieczenia.

Zdarzają się oczywiście sprawy sporne, które finał znajdują w postępowaniu sądowym np. sprawy o wysokość odszkodowania, zasadność roszczeń, jednakże są one rzadkością.

Jakich warunków umów OC ustalonych przez zakłady ubezpieczeniowe mogą oczekiwać certyfikatorzy energetyczni?

Przystąpiliśmy już do prac nad przygotowaniem oferty ubezpieczenia dla certyfikatorów. Prace potrwają około miesiąca. Chcemy być przygotowani do wejścia z ofertą na rynek w chwili, gdy proces legislacyjny w tej sprawie zostanie całkowicie zakończony. To znaczy wejdzie w życie zmiana do ustawy – Prawo budowlane i minister finansów wyda rozporządzenie, które określi zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz minimalną sumę gwarancyjną.